اصل اول – آموزش برای شکوفایی

 آموزش برای شکوفایی
آموزش خلاق کودک‌محور، با به وجود آوردن فضای سالم، متن‌ها و افزارهای سنجیده و برنامه ریزی درست کوشش می‌کند که اندیشه و جان کودکان را شکفته سازد. هنگامی که شخصیت و منش کودک شکفته می‌شود،‌ آفرینش گری یا خلاقیت او به بار می‌نشیند.