Entries by Mahan22

آواورزی و کارکردهای آن

  آواها هسته و بنیاد زبان آدمی را می سازند. کودکان از چند هفتگی توانایی شنیدن آواها و واکنش به آن را دارند. از چندماهگی آن ها توانایی رانش آواها را پیدا می کنند و تا زمانی که در شش سالگی زبان سخن در آن ها رو به پیشرفت و رشد دارد، در هر گام توانایی بیش تری در رانش و […]

آواورزی در مناطق دوزبانه

پرسیده می‌شود که آیا آواورزی در مناطق دوزبانه مانند آذربایجان یا کردستان یا خانواده های دو زبانه کاربرد دارد؟ یکی از ویژگی‌های آواورزی این است که فراتر از آموزش زبان فارسی است و اگرچه آموزش آن با زبان فارسی انجام می‌شود اما مربی یا آموزگاری که کار آموزش با آواورزی را برعهده دارد می‌تواند با […]

اصل دهم – آموزش دوستی با مادر زمین

مواد آموزش خلاق کودک‌محور بر پایه‌ی اصول توسعه پایدار تهیه می‌شوند. در این گونه از آموزش به کودکان نگه‌داری از مادر زمین به عنوان بستری که همگان بر آن می‌آسایند و خوراک خود را به دست می‌آورند یادآوری می‌شود.

اصل نهم – آموزش برای آزادی و دوستی

آموزش خلاق کودک‌محور کوشش می‌کند که درک درستی از آزادی و دوستی که دو بنیان مهم زندگی انسان است،‌ به کودکان هدیه دهد. چون کودکان با بازی و شادی آموزش می‌بینند،‌ معنای آزادی را درک می‌کنند و چون برای بازی کردن به کودکان دیگر نیاز دارند،‌ معنای دوستی را می‌آموزند.