تا شقایق هست زندگی باید کرد

طب تسکینی، نیاز بیمار است به نگاه و مهر انسانی

طب تسکینی، ویژه بیماران سخت درمان است. بیمارانی که بیش‌تر از معجزه بیمارستان و دارو، به معجزه نگاه و مهر انسانی نیاز دارند.