نشر چیستا، ناشر کتاب‌های برتر در حوزه مرجع و آموزش خلاق کودک محور و طب تسکینی

کتاب های برتر آموزش خلاق کودک محور

رویکرد آموزش خلاق کودک محور، چیزی نیست، جز پیوستن به بزرگراه آموزشی که آزادی و خلاقیت بخشی جدایی ناپذیر از آن است. رویکرد آموزش خلاق کودک محور، رویکردی معناگرایانه برای شکوفایی توانایی های شناختی، شخصیتی و اجتماعی کودکان است. رویکرد آموزش خلاق کودک محور از این جهت معناگرایانه است، که آموزش را گوهر هستی می داند و براین باور است، هرچه انسان در درازای تاریخ آموخته از راه های آموزش تجربی یا هدفمند بوده است. بزرگ ترین آموزگار انسان همواره طبیعت بوده است. این طبیعت و هستی است که در کمال بزرگی به انسان رازهای خود را با بردباری می آموزد و به آدمی یادآوری می کند، آموزش رقابت نیست، برای شکستن دیگری، بلکه آموزش، مشارکت است برای پیوستن به دیگری. آموزش معناگرا، آموزش انسان گرایانه نیز هست، و همواره در پی این است که هموار کننده راهی باشد که کودکان منش برجسته انسانی که ویژگی هایی چون دوستی و عشق، همیاری و مشارکت نامیده می شود، شکوفا سازند.

هدف‌های رویکرد آموزش خلاق کودک محور 

رویکرد آموزش خلاق کودک محور هم به آموزش تجربی و هم به آموزش هدفمند اهمیت می دهد و براین باور است، آنچه انسان از راه تجربه از طبیعت و جامعه آموخته کم تر از آموخته هایش از حضور در آموزشگاه نبوده است. بسته کردن آموزش به کلاس و مدرسه، پدیده ایی است که عمر آن به چند سده بیشتر نمی رسد و اکنون هم کم کم دارد، کارکردهای خود را از دست می دهد. کودکان می توانند در هرجا و از هرکسی بیاموزند، آن ها خود بهترین گزینشگران هستند، به شرطی که بزرگسالان بستر مناسب را برای آن ها فراهم کنند.
رویکرد آموزش خلاق کودک محور براین باور است که هستی و طبیعت سرچشمه همه زیبایی ها است و هستی چیزی نیست، جز زیبایی بیکران. آموزش خلاق کودک محور کوشش می کند، که آهنگ زیبایی های هستی را درک کند و کودکان را فرامی خواند که در این زیبایی ها، گام های خود را پیدا کنند و همسو با این زیبایی های بیکرانه ساخته شوند و بسازند. اگر کودکی گام های زیبایی را درک کند، به آزادی و خلاقیت می رسد.
رویکرد آموزش خلاق کودک محور براین باور است که جهان ساخته آواهای آهنگین و زیبا است. آواهای آهنگین و زیبا همواره در پی این هستند که گوش های ما را از احساس شنیدن و لذت بردن پر کنند، تنها ما باید به کودکان کمک کنیم و آن ها را یاری دهیم که گوش های شان را برای شنیدن این آواهای آهنگین و زیبا آماده سازند.
رویکرد آموزش خلاق کودک محور به روش و روشمندی در آموزش باور دارد و کوشش می کند که این روش را در کار آموزش کودکان به کار بگیرد. رسیدن به هر میزان از رشد در کودک نیازمند طرح و برنامه و روش است. آموزش خلاق کودک محور در بستر روشمندی نیازهای کودک را درک می کند و به آن پاسخ می دهد. نیازهای کودکان برای رشد همه جانبه زنجیره ای از نیازهای زیستی، عاطفی و اجتماعی است. پاسخ سنجیده به این نیازها است که می تواند ما را در این رویکرد کامیاب گرداند. کودکی که از گرسنگی یا تشنگی رنج می برد، کودکی که از دل فاجعه های سخت بیرون کشیده می شود، ابتدا باید به نقطه آرامش و آسایش برسد و آن گاه کتاب آموزش را در برابر او گشود.
همچنین رویکرد آموزش خلاق کودک محور، به بومی سازی موضوع آموزش توجه دارد و براین باور است که فرهنگ های بومی خود می توانند ویژگی های آموزش را متناسب با گنجایش شناختی و اقلیمی کودکان تعیین کنند. روزگاری در ایران زمین، مکتب خانه ها جایی بود که کودکان در آن آموزش می دیدند. هنگامی که آموزش امروزی به این کشور وارد شد، هرآنچه ویژگی های خوب و بد مکتب خانه ها بود، به کنار گذاشته شد. در حالی که مکتب خانه ها ویژگی های مثبت هم داشتند. برای نمونه شیوه نشستن نوآموزان در مکتب خانه ها که گرد نشستن بود،، روشی انسانی و برپایه نگاه چهره به چهره بود که گرمای ویژه ای به آموزش می بخشید. این گونه از نشستن در فرهنگ آموزش ایران بدون درنگ و اندیشه نادیده گرفته شد و جای آن را نشستن از گونه کلیسایی یا کلاسی پر کرد. در این گونه از نشستن، چشم ها رو به کشیش یا آموزگار است و ارتباط کودکان با هم گسسته می شود.
رویکرد آموزش خلاق کودک محوربراین باور است که چه آن کسی که آموزش می دهد و چه کودکانی که آموزش می بینند باید نقش کنشگرانه داشته باشند. زیرا در کشورهایی مانند ما و همسایگان ما،گاهی فضای آموزشی دچار کمبود یا نبود افزارهای آموزشی است. این پدیده به ویژه در کشورهای در حال توسعه یا در مناطق روستایی و دورافتاده یا حتا در حاشیه کلان شهرهای این کشورها دیده می شود. چشم به راه ماندن برای این که افزارهای پیشرفته و کارآمد از راه برسد، کار آموزش را پریشیده می کند. به کارگیری ابتکارها و خلاقیت های فردی و جمعی برای ایجاد فضاهای مناسب بخشی از رویکرد آموزش خلاق کودک محور در جامعه های در حال توسعه و مناطق دور افتاده است. برای نمونه اگر قرار باشد در آموزش ریاضی خلاق، چشم به راه بمانیم تا افزارهای آموزشی مانند چوبک های رنگی از فلان شرکت چند ملیتی با بهای گزاف به دست این کودکان برسد، شاید هرگز این آرزو تحقق پیدا نکند. اما در این خانه ها یا آموزشگاه ها می توان با مواد اولیه مانند چوب های دور ریختنی، چوبک هایی برای آموزش ریاضی ساخت که بازتاب دهنده فرهنگ بومی کودکان نیز هست.
آموزش ارزان تنها راهی است که می تواند در این کشورها فراگیر شود. اما آموزش ارزان هنگامی معنا می یابد که از کیفیت ویژه ای برخوردار باشد. آنچه می تواند کیفیت آموزش را تامین کند، روش و مواد آموزشی مانند متن های آموزشی است. یکی از ارزان ترین و کارآمدترین افزارها برای دسترسی به آموزش با کیفیت و خلاقانه به کاربردن ادبیات کودکان در بستر آموزش است. هنوز هستند بسیاری از کودکان دیروز که تنها داستان های کتاب های درسی خود را به یاد دارند و این نشان می دهد که داستان ها و شعرها آن چنان تاثیر ژرفی روی کودکان می گذارد که در حافظه بلند مدت آن ها جایگزین می شود و برای همیشه همراه آن ها می ماند. در حالی که متن های خشک و بسته، بدون احساس و شور و شادی، مدت کمی در ذهن کودکان می ماند و پس از مدتی از حافظه آن ها پاک می شود. آیا با داستان و ادبیات می توان تمام رشته های آموزشی حتا ریاضی را به کودکان آموزش داد؟ پاسخ آری است. اگر بتوانیم از تخیل بهره ببریم، ریاضی شیرین ترین دانش ها می شود. تاریخ، جفرافیا، محیط زیست، و هر دانشی را می توان از راه ادبیات آموزش داد.
بنابراین رویکرد آموزش خلاق کودک محور که هدف ماست، با درک فضای بومی جامعه های درحال توسعه، پدر و مادرها و بزرگ ترهای خانواده و آموزگارانی را که شیفته شکوفایی اندیشه و منش کودکان هستند، هدف گرفته است. در این رویکرد، کار کلان هدف نیست. کار کلان در این جوامع هیچ گاه بازخورد خوبی نداشته است. کارهای کلان بیش تر در دست دولت ها است و دولت ها نیز در این کشورها بیش از آن که نگران آموزش و پرورش معناگرا و انسانی باشند، نگران پایداری منافع خود از راه بازتولید پندارها و کلیشه های ایدئولوژیک در ذهن کودکان هستند. ما براین باوریم که کارهای کلان از انبوهی کارهای خُرد خُرد درست می شود. برای هرکاری باید فرهنگ آن را ایجاد کرد. کار فرهنگی نیز زمانبر است و به ترویج مردمی نیاز درد. همگان می دانند که در این جوامع روش آگاه سازی چهره به چهره بسیار کارآمد است و کسانی که این رویکرد آموزشی را می شناسند و به آن اعتماد کرده اند، خود گویاترین صدا برای پیشبرد این روش می شوند.
رویکرد آموزش خلاق کودک محور، اگرچه در بومی سازی آموزش برای کودکان کوشش می کند، اما چشمان خود را به تجربه های جهانی در گستره آموزش خلاق نبسته است و همواره در پی آن است که از تجربه های چند سده‌‌ای آموزشگران بزرگ بهره ببرد. رویکرد آموزش خلاق کودک محور، خود را رشته نازکی از جریان جهانی آموزش مردم گرا می داند، که درچند سده گذشته از سوی برجسته ترین اندیشه مندان و فیلسوفان در سرتاسر جهان ایجاد شده است. هنریش پستالوزی، فردریش فروبل، ژان ژاک روسو، رابرت اوئن، ماریا مونتسوری، جان دیوئی، رودلف اشتاینر، لو سیمونویچ ویگاتسکی، ژان پیاژه و بسیاری نام های دیگر که این جریان را ساخته و پیش برده اند، گنجینه‌‌‌ ای بزرگ از تجربه ها و آموزه ها برای ما به ارمغان گذاشته تا از آن بهره ببریم. رویکرد آموزش خلاق کودک محور با چشمان باز در میان این گنجینه همواره به دنبال برترین و کارآمدترین اندیشه ها و تجربه ها است تا آن را در رویکرد و روش خود به کار بگیرد.

همه کودکان در حال رشد هستند. هر روز بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. اما چگونه؟
اگرچه مراحل رشد کودکان کما بیش در گروه‌های سنی معین یکسان است، شرایط و بستری که رشد همه‌جانبه‌ی کودکان را فراهم می‌کند، برای همه‌ی آن‌ها همسان نیست. کودکی که به حال خود رها می‌شود، رشدی متناسب با توانمندی‌های سنی خود نخواهد داشت. کودکی که با سخت‌گیری و تنبیه بدنی پرورش می‌یابد، در آینده شهروندی خلاق نخواهد بود.

اگر می‌خواهیم کودکان ما از رشدی همه‌جانبه و فراگیر برخوردار شوند،
و اگر می‌خواهیم کودکان ما ذهنی شکفته و خلاق داشته باشند،‌
باید ویژگی‌ها و نیاز‌های چندگانه کودکان را بشناسیم و در خانه، مدرسه و جامعه در چارچوب یک برنامه‌ی روز آمد آموزشی به رشد هوشی و اجتماعی آن‌ها کمک کنیم. این برنامه‌ی آموزشی، آموزش خلاق کودک‌محور است.
آموزش خلاق کودک‌محور یعنی نگرش فراگیر به نیازهای چندجانبه‌ی کودکان.
پروژه آموزش خلاق کودک‌محور

ده اصل طلایی آموزش خلاق کودک‌محور
۱- آموزش برای شکوفایی
آموزش خلاق کودک‌محور، با به وجود آوردن فضای سالم، متن‌ها و افزارهای سنجیده و برنامه ریزی درست کوشش می‌کند که اندیشه و جان کودکان را شکفته سازد. هنگامی که شخصیت و منش کودک شکفته می‌شود،‌ آفرینش گری یا خلاقیت او به بار می‌نشیند.
۲- آموزش برای بازی و شادی
دنیای کودکان دنیای بازی و شادی است. کودکان همواره گرایش به بازی و شادی دارند. آموزش خلاق کودک‌محور کوشش می‌کند که کودکان را از دنیای سخت و گاهی خشن بزرگسالانه با دستورهای بی احساس دور کند و فضا وکنش‌های شاد را برای کودکان به ارمغان آورد.
۳- آموزش معناگرا و پالایش گر
آموزش خلاق کودک‌محور همواره کوشش می‌کند که از نمای بیرونی پدیده‌ها بگذرد و به آنچه اصل است برسد. در این گونه از آموزش، با افزارها و برنامه‌های ویژه به کودکان ژرف اندیشی و بینش درست آموخته می‌شود تا هستی را با تمام بزرگی و معنایش کشف کنند.
پالایش از احساس اندوه، ناامیدی،‌ بیهودگی نقشی است که آموزش خلاق کودک‌محور بر عهده دارد. فضا، ‌برنامه‌ها و متن‌ها و افزارهای آموزش خلاق کودک‌محور به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حس مثبت اندیشی و مثبت بودن را در کودکان تقویت می‌کنند.
۴- آموزش برای آگاهی و دانایی
آموزش خلاق کودک‌محور کوشش می‌کند که به کودکان آگاهی راستین درباره هستی و زندگی بدهد. من کیستم؟ جایگاه من کجاست؟ با چه هدفی باید به سوی آگاه شدن و آگاه کردن بروم. هنگامی که آگاه می‌شوم چگونه می‌توان زندگی خود و دیگران را دگرگون کنم؟ این‌ها همه از خویشکاری‌های آموزش خلاق کودک‌محور است.
۵- آموزش بدون رقابت
آموزش خلاق کودک‌محور به آزمون‌های درونی باور دارد. آزمون‌هایی که به زندگی انسان معنا می‌بخشد، او را کاشف دریاها و سرزمین‌های ناشناخته و آفرینش گر پدیده‌های نو می‌کند. آموزش خلاق کودک‌محور هرگز و هیچ گاه به آزمون‌های ظاهری که کودکان را رقیب یکدیگر می‌کند باور ندارد و همواره آن‌هارا برای زندگی کودک زیانمند می‌داند.
۶- آموزش برای گشایش
آموزش خلاق محور کوشش می‌کند که راهکارهای درست را برای پرسانه‌ها و دشواری‌های زندگی پیش پای کودک بگذارد. در این گونه از آموزش،‌ دانستن هنگامی ارزش دارد که به کار بیاید و بتواند گره‌های ناگشوده را بگشاید.
۷- آموزش رشد اجتماعی
به سبب این که آموزش خلاق کودک‌محور با افزارهایی مانند داستان و نمایش خلاق، هیجان و احساس‌های کودکان را درگیر می‌کند،‌ سبب رشدهای چندگانه کودک مانند رشد اجتماعی آن‌ها می‌شود که برای جامعه پذیری شان ضرورت دارد.
۸- آموزش برای همکاری و مشارکت
ٱموزش خلاق کودک‌محور،‌ آموزش در گفت و گو، مشارکت و کنش‌های دوسویه کودکان است. کودکان در این گونه آموزش است که معنای همکاری و مشارکت را می‌آموزند و کوشش می‌کنند که آن را در زندگی فردی و اجتماعی به کار ببندند.
۹- آموزش برای آزادی و دوستی
آموزش خلاق کودک‌محور کوشش می‌کند که درک درستی از آزادی و دوستی که دو بنیان مهم زندگی انسان است،‌ به کودکان هدیه دهد. چون کودکان با بازی و شادی آموزش می‌بینند،‌ معنای آزادی را درک می‌کنند و چون برای بازی کردن به کودکان دیگر نیاز دارند،‌ معنای دوستی را می‌آموزند.
۱۰- آموزش دوستی با مادر زمین
مواد آموزش خلاق کودک‌محور بر پایه‌ی اصول توسعه پایدار تهیه می‌شوند. در این گونه از آموزش به کودکان نگه‌داری از مادر زمین به عنوان بستری که همگان بر آن می‌آسایند و خوراک خود را به دست می‌آورند یادآوری می‌شود.

الف:
پژوهش فراگیر در زمینه ادبیات کودکان و نوجوانان ایران و گسترش آن
تاریخ ادبیات کودکان ایران، طرحی پژوهشی در شناخت سیر تاریخی ادبیات کودکان در ایران و عناصر و گونه‌های سازنده آن است. گروه پژوهشگران تاریخ ادبیات کودکان ایران، پیش طرح آن را در سال ۱۳۷۵ به تصویب رساندند و از سال ۱۳۷۶ کار نگارش مجموعه کتاب‌های مرجع را به همین نام آغاز کردند.
سرآغاز این طرح پژوهشی‌، ابتدای پیدایش مفهوم فرهنگ و ادب در ایران زمین، مقوله ادبیات شفاهی یا فرهنگ عامه و در برگیرنده افسانه‌ها، لالایی‌ها و ترانه‌هاست. در گستره فصل‌های تاریخ ادبیات کودکان در دوران باستان، تاریخ ادبیات کودکان پس از اسلام، تاریخ ادبیات کودکان در دوران مشروطه، تاریخ ادبیات نو کودکان، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بررسی می‌شود تا در بستر شرایط تاریخی جایگاه کودکان، دیدگاه جامعه و به ویژه‌ نگاه هر دوران به کودک، آموزش و پرورش نو و ادبیاتی که در اختیار قرار می‌گرفت، بررسی و تحلیل شود. توجه به کودک به عنوان موجودی متفاوت با بزرگسال، با خواست‌ها و نیازهای ویژه خود از چه زمان آغاز شد؟ دانشمندان و صاحبنظران، کودک و نیازهای او را چگونه تعریف می‌کردند؟ به راستی مبدا تاریخ ادبیات کودکان ایران از چه زمانی است؟ نخستین کتاب‌هایی که برای کودکان نوشته شده‌اند، مربوط به چه دوران‌هایی هستند؟ تاریخ ادبیات کودکان ایران تلاش کرده است با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی و دلایل علمی، به یک یک این پرسش‌ها پاسخ دهد.
بی‌گمان نخستین کتاب‌های کودکان ناگهان پدید نیامده‌اند و در درازای تاریخ عواملی چون دگرگونی نگرش‌های تربیتی و آموزشی، تداوم گرایش به افسانه‌ها و قصه‌های عامیانه در میان کودکان و نوجوانان، ساده شدن نثر فارسی، نفوذ ادبیات امروزی ایران، ورود دستگاه چاپ به ایران و تولید کتاب در گستره‌ای بزرگتر، بنیادگذاری مدرسه‌های جدید در ایران، رشد روان‌شناسی کودک و توجه به نیازهای او از جمله عواملی هستند که به پدید آمدن مقوله «ادبیات اطفال» و انتشار اولین کتاب‌های کودکان کمک کرده‌اند. تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیر است، زیرا نه تنها از آغاز تاریخ شفاهی و باستان، مسیر شکل‌گیری ادبیات کودکان را پی‌گرفته است، بلکه ادبیات کودکان قوم‌ها و دین‌های گوناگون ایران را از ادبیات آذری، کردی و… تا ادبیات آسوری، ارمنی، کلیمی و… مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.
تاریخ ادبیات کودکان ایران از آغاز تا سال ۱۳۵۷، چندین جلد را در بر می‌گیرد.
• جلد نخست از روایت کودکی سرزمین ایران آغاز می‌شود، به ادبیات شفاهی کودکان و ادبیات کودکان در دوران باستان می‌پردازد.
• جلد دوم بیش از هزار سال ادبیات کودکان را از ورود اسلام به ایران تا سرآغاز دوران مشروطیت در بر می‌گیرد.
• در جلد سوم و چهارم به شکل‌گیری دیدگاه‌های نو پرورشی در دوران انقلاب مشروطیت، نقد ادبیات مکتب‌خانه‌ای، بررسی نخستین کتاب‌های کودکان با درونمایه‌های آموزشی و اندرزی پرداخته است.
• جلد پنجم، ششم و هفتم  درباره شکل گیری ادبیات نوین کودکان در ایران، در سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰، از سوی پیشگامانی همچون جبار باغچه‌بان، عباس یمینی شریف و توران میرهادی است.
• جلد هشتم، نهم و دهم پا گرفتن نخستین نهادهای ادبیات کودکان و گسترش کمی و کیفی  کتاب‌های  کودکان را  در سال های ۱۳۴۰ تا آستانه انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌دهد.

محمد هادی محمدی
خواندن چگونه کنشی است؟
خواندن، فرایند دریافت معنای واژگان مکتوب است. خواندن، فرایند درک یک متن از راه رمز‌خوانی است. خواندن چنان‌چه تنها به رمزخوانی مکانیکی واژ‌گان بیانجامد و درک آن‌ها را در‌پی نداشته باشد، بی‌نتیجه است و بدون آن‌که کنش‌‌های بعدی را به همراه داشته باشد، در همان نقطه به پایان می‌رسد. اما اگر خواندن با درک عمیق مطلب همراه باشد، کنش‌های بعدی همچون ایجاد لذت، پاسخگویی به پرسش‌ها و کنجکاوی‌ها، ایجاد تخیل، ایجاد سنجش و ایجاد تفکر را در پی خواهد داشت. به این گونه خواندن، خواندن خلاق می‌گویند. هنگامی که کودک الفبای زبانی را می‌آموزد و در پی آن، خواندن واژه‌ها را فرا می‌گیرد، به مهارت خواندن از راه کدهای نوشتاری که همان الفبا هستند‌، دست یافته است. اما رمز‌خوانی کدهای نوشتاری به تنهایی نمی‌تواند درک مطلب و در پی آن روان‌خوانی را به همراه داشته باشد. برای خواندن خلاق یا به عبارت دیگر، درک مطلب و ایجاد کنش‌های متوالی، ذهن خواننده باید در مراحل خواندن فعال باشد و با متن در‌گیر شود.

یادگیری خواندن از چه هنگام آغاز می‌شود؟
از هنگامی که کودک با زبان نوشتاری در دنیای پیرامون خود برخورد می‌کند، فرایند یادگیری خواندن آغاز می‌شود‌. بین مهارت‌‌های گفتاری و خواندن و نوشتن پیوند نزدیکی وجود دارد. یادگیری خواندن به همان دلیلی آغاز می‌شود که کودک حرف زدن را یاد می‌گیرد. هنگامی که کودک تلاش می‌کند از محیط خودآگاه شود، به سرعت در حال آگاه شدن از ارزش ارتباطات است. بنابراین هر چه زودتر خواندن را با کودک آغاز کنید، او زودتر مهارت‌های اولیه برای رسیدن به مرحله‌ی خواندن خلاق و عمیق را کسب خواهد کرد.

خواندن خلاق چگونه کنشی است؟

خواندن خلاق روندی است که از ابتدای تولد آغاز می‌شود. کودک واژه‌ها را که از آواهای گوناگون تشکیل شده است، می‌شنود، آن‌ها را به ذهن می‌سپارد، سپس تعمیم‌شان می‌دهد، به تدریج معنی جمله‌ها را که از ترکیب واژه‌ها ساخته شده‌اند، درک می‌‌کند و جایگاه فاعل، مفعول و فعل را می‌شناسد. با پشت سر گذاشتن این روند چند ساله، در آغاز آموزش رسمی، به هنگام آموزش الفبا (‌رمز خوانی متن‌) ، با یک نگاه گذرا به متن ، واژه‌هایی را که با ماهیت آن‌ها به خوبی آشنا شده است، حدس می‌زند و به راحتی می‌خواند. در چنین شرایطی، کودک نیاز به مکث روی تک‌تک صداها و آواها ندارد. او با پیش‌بینی و حدس خود که براساس درک معنا به وجود آمده است، متن را به شکلی روان می‌خواند. ادبیات اثر بزرگی بر رشد زبانی کودک دارد. کتاب‌های خوب، مجال گوش سپردن به آواهای زبانی و تمرین و تجربه با این آواها را برای کودکان فراهم می‌آورند. رشد و پرورش زبانی، همپای ورود کودکان به دبستان تداوم می‌یابد و با ارتقای آن‌ها به کلاس‌های بالاتر تقویت می‌شود آن دسته از کودکان که در دوره‌ی آمادگی و پایه اول در زبان و بیان شفاهی مهارت بیشتری دارند، در پایه‌‌های بعدی در خواندن و نوشتن نیز از بهترین‌ها هستند. زبان و بیان نوشتاری روانی دارند و گنجینه‌ی واژگان‌‌شان پربارتر است و از حروف ربط و ترکیبات پیچیده برای بیان مطالب و افکار خود و توصیف استفاده می‌کنند. بنابراین آموزگاران، کتابداران و پدران و مادران باید نسبت به رشد و پرورش زبان شفاهی کودکان بیشتر توجه نشان دهند و این مرحله را نادیده نگیرند. ادبیات با ارائه‌ی الگوهای زبانی و محرک‌هایی برای انجام فعالیت‌‌های مربوط به گفتار و نوشتار، گنجینه‌ای اساسی و سرنوشت‌ساز به شمار می‌آید.

نقش خواندن خلاق در یادگیری کودکان
خواندن خلاق یا به عبارت دیگر خواندن همراه با درک مطلب، کودک را در همه‌ی درس‌ها یاری می‌‌‌رساند. در حال حاضر دانش آموزان به سبب کسب مهارت‌های خواندن مکانیکی، در یادگیری مطالب بیش از درک مطلب، به حفظ کردن آن‌ها اکتفا می‌کنند. ضعف بسیاری از دانش‌آموزان در یادگیری ریاضی، فیزیک یا علوم انسانی نیز مربوط به همین عدم درک مطلب است . به عبارت کلی آن ها به روش خلاق متن را نمی‌خوانند.

روند خواندن خلاق
روند خواندن خلاق از بدو تولد با کودک آغاز می‌شود و بنابراین بخشی از اجرای آن به عهده‌ی خانواده است. متاسفانه خواندن با کودکان در خانواده‌های ما جای اندکی دارد. بنابراین، مربیان و آموزگاران وظیفه دشوارتری بر عهده دارند. بار سنگین آشنا کردن کودکان با جادوی کتاب، بر دوش بزرگسالان است. این‌که کتاب تا چه اندازه در زندگی کودک چشمگیر باشد، بستگی به شگردها و تلاش بزرگسالان دارد. بزرگسالان، کتاب در اختیار کودکان می‌گذارند و با مطرح کردن ادبیات، میراث ادبی را که در برگیرنده‌ی شعرهای کودکانه، داستان‌های تصویری و قصه‌های عامیانه است، منتقل می‌کنند. یکی از مهمترین ارزش‌ها‌ی ادبیات، لذت‌وسرگرمی است. نقش برجسته‌‌ی دیگری که ادبیات دارد، شناخت میراث فرهنگی خود و ارج نهادن به آن است. کودک به کمک ادبیات با شیوه‌های برخورد انسان‌ها و دشواری‌های زندگی خود آشنا می‌‌شود و از شخصیت‌‌های داستان‌‌ها می‌آموزد که چگونه با گرفتاری‌های مشابه برخورد کند و احساسات دیگران را درک کند. در هر بحثی درباره‌ی ارزش ادبیات باید بر نقش آن در رشد و پرورش و گسترش تخیل تاکید کرد. کودکان با کتاب به دنیاهایی سفر می‌‌کنند که بر تجربه‌های مبتنی بر تخیل آن‌ها می‌‌‌افزاید. انسان در دوران کودکی به ارزش‌هایی از ادبیات دست می‌‌یابد که آثار ژرف آن‌ها در بزرگسالی بر او پدیدار می‌‌شوند. کودکان در هر مرحله از رشد خود به کتاب‌هایی ویژه نیاز دارند. این کتاب‌ها پیشروی آنان را به سوی مرحله‌ی بعدی ممکن می‌سازند. مربیان و آموزگاران می‌توانند با به کار گیری متن‌های خلاق ، کودکان را از دوره‌ی آمادگی در مسیر خواندن خلاق قرار دهند تا آن‌ها گام به گام مهارت‌های لازم را کسب کنند.

آموزش رسمی و گام‌های نخستین در خواندن خلاق
در سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ میلادی آموزشگران بر این باور بودند که آموزش رسمی خواندن نباید پیش از سن شش و نیم سالگی آغاز شود. آن‌ها معتقد بودند که کودک باید به سطح مناسبی از رشد برسد تا به اطلاعات بنیادی درباره‌ی سواد دست یابد. امروزه این نظریه رد شده است. زیرا روشن شده است که خواندن مانند راه رفتن یا دویدن از یک زمان خاص در روند رشد کودک آغاز نمی شود ، بلکه مهارتی است که در یک طول زمانی به دست می آید . کودک پیش از شروع آموزش رسمی‌، مهارت هایی همچون سخن گفتن و بیان کردن را که مهارت‌های پایه در جهت خواندن خلاق است‌، فرامی‌گیرد. کودک برای رسیدن به سطح خاصی از ادراک که لازمه خواندن خلاق است‌، مراحل مختلفی از شناخت را طی می‌کند و مهارت‌های گوناگونی را به دست می‌آورد. بنابراین برای آن که آموزش رسمی با موفقیت انجام گیرد و کودک به سطح بالایی از ادراک به هنگام خواندن برسد، والدین و مربیان باید با سهیم شدن کتا‌ب‌های گوناگون با کودکان، از زمان تولد تا هنگام ورود به مدرسه‌، کودک را در کسب مهارت های زبانی و شناختی یاری رسانند‌.

خواندن خلاق به چه نوع موادی نیازمند است؟
بحث یادگیری زبان یا سواد از راه ادبیات، بحثی است که سال‌هاست در سامانه‌ی آموزشی کشورهای پیشرفته آغاز شده است و اکنون به عنوان یک اصل ثابت در مدارس پیاده می‌شود و مواد گوناگونی نیز برای آن فراهم شده است‌.

بلند‌خوانی کتاب‌هایی که مهارت زبانی کودکان را افزایش می‌دهند و فضای بحث و گفت‌و‌‌‌گو، بازی‌های نمایشی خلاق، نویسندگی و قصه‌گویی خلاق و لذت و سرگرمی برای آنان ایجاد می‌‌کنند، از جمله‌ی این فعالیت‌ها هستند. آثاری که کودکان را به ساختن قصه‌های پرداخته‌ی ذهن خود یا تمام کردن قصه‌‌های نیمه تمام تشویق می‌کنند یا قصه‌های “چه می‌شد اگر” می‌توانند کودکان را به شیوه‌ی غیر‌مستیقم به کاوش در دنیاهای نو برانگیزند و به بیان دستاوردهایی که در همراهی با شخصیت ادبی توانسته‌اند به دست آورند، تشویق کنند. به خاطر سپردن، پیش‌بینی کردن، همانند‌‌سازی و شکل دادن مفاهیم کلی که یکی از راه‌های آن کتابخوانی است به رشد و پرورش شناختی کودکان یاری می‌رسانند. ادبیات در مفهوم عام، و داستان‌های تصویری و مصور در مفهوم خاص بهترین مواد خواندنی برای کسب مهارت‌های لازم خواندن در کودکان است. کتاب‌‌های تصویری ، که دارای تصاویر زیاد و متن‌های کوتاه هستند، کلامی موزون دارند و جمله‌هایی که در طول داستان تکرار می‌شوند و مهم‌تر از همه داستانی پر کشش و به یاد ماندنی را بیان می‌کنند، بهترین مواد برای کسب مهارت‌های خواندن خلاق در کودکان‌اند.

بررسی واکنش‌های شفاهی و مکتوب کودکان به ادبیات‌، هنگامی که گزیده‌ی داستانی را بازگو می‌کنند یا در بازبینی واکنش‌های آنان وقتی که درباره‌‌ی داستانی سخن می‌گویند، می‌توانند ما را با دیدگاه مختلف آنان آشنا کند. امروزه در کشورهای پیشرفته افزون بر کتاب های داستانی تصویری که به فراوانی در اختیار کودکان قرار می گیرند‌، کتاب‌هایی درمرحله‌ی آمادگی و کلاس اول به بالا تهیه می‌شوند که به کتاب‌های آسان‌خوان یا کتاب‌های آموزش مقدماتی معروف‌اند . این کتا‌ب‌ها پلی میان کتاب‌های تصویری داستانی و کتاب‌های آموزشی هستند‌.

کتاب‌های آسان‌خوان یا کتاب‌‌‌های آموزش مقدماتی، کودکان را گام به گام به سوی کسب مهارت‌های سواد هدایت می‌کنند. این کتاب‌ها، دارای داستان یا داستان‌هایی به زبان ساده و با واژه‌های کنترل شده‌‌اند تا نوآموز بتواند آن‌ها را به طور مستقل بخواند. داستان‌ها در کتاب‌های آموزش مقدماتی از بسیار ساده شروع و به تدریج پیچیده می‌شوند.

در ایران به جز کتاب درسی کلاس اول، کتاب‌هایی ویژه‌ی گسترش یادگیری خواندن در اختیار آموزگاران قرار ندارد. تهیه‌ی کتاب‌های فارسی آموز ادبی (۱) و (۲) و (۳) و واژه نامه چیستانی پاسخی به این کمبود در آموزش زبان به کودکان فارسی زبان است. تقویت مهارت‌های شفاهی، ایجاد انگیزه در بیان داستان یا مطلب، ایجاد لذت و شادی، گسترش گنجینه‌ی واژگان کودک، رشد مهارت ‌روان خوانی و بالا بردن درک مطلب، از ویژگی‌های این کتاب‌هاست.

آموزگاران می‌توانند در کنار کتاب‌های درسی که بر پایه‌ی روش آوایی آماده شده‌اند، از کتاب‌های فارسی‌آموز بر پایه‌ی روش تفکر مدار یا کلام مدار استفاده کنند و کودکان را در یک روند گام به گام، به کسب مهارت‌های خواندن خلاق یاری رسانند.

فارسى آموز نخودى ۱، به نوآموزان کلاس اول دبستان، حروف و واژه ها را با بازى و شادى یاد مى دهد. در این مجموعه، کودکان زبان آموزى پایه را به شیوه ى خلاق و متفاوت مى آموزند.

در این شیوه، نخودى به آن ها کمک مى کند تا براى آموختن زبان، کودک بمانند و نیاز نباشد که مانند آدم بزرگ ها بشوند. چون اگر آن ها بخواهند براى آموختن بزرگ شوند، مجبورند دنیاى شاد و شیرین کودکى را با آن همه بازى هاى رنگارنگ کنار بگذارند.

فارسى آموز نخودى ۱: از پیش دبستان تا دبستان

آموزش خلاق از پیش از دبستان آغاز مى شود. کودک با شنیدن داستان هاى کوتاه و زیبا و تصویرهاى گیرا به دنیایى سرشار از شادى و لذت گام مى گذارد.

ما به مربیان مهدکودک ها و آمادگى ها مى گوییم: فارسى آموز ادبى را به کلا س هاى خود ببرید و داستان هاى کوتاه نخودى را براى کودکان بخوانید.

آن ها مى پرسند: فارسى آموز ادبى؟ آموزش الفبا پیش از دبستان؟

ما مى گوییم: به کودکان الفبا یاد ندهید! براى آن ها داستان هاى کوتاه نخودى را بخوانید. کودکان گوش مى دهند و تصویرها را تماشا مى کنند. آن ها از داستان لذت مى برند و از شما مى خواهند که بارها و بارها براى شان بخوانید. سپس خود داوطلب مى شوند داستان ها را بیان کنند. شنیدن و بیان کردن، گام هاى نخست در آموزش سوادند.

آن ها مى گویند: ما براى بچه ها کتاب داستان مى خوانیم و قصه هم مى گوییم، فارسى آموز ادبى چه امتیازى دارد؟

ما مى گوییم: داستان بخوانید و قصه هم بگویید. اما فارسى آموز ادبى را نیز به کلاس ببرید. متن هاى آن کوتاه است و ماجراهاى شخصیتى واحد به نام نخودى را بیان مى کند. زبان آن ساده است و واژه ها هدفمند گزینش شده اند. به همین سبب، کودک راحت تر مى تواند داستان شخصیتى کوچک و دوست داشتنى همچون خود را بیان کند. این توانمندى به او اعتماد به نفس مى دهد. کودک در بیان دوباره ى داستان، از تخیل خویش کمک مى گیرد و واژه ها یا جمله هایى را از خود به داستان مى افزاید. این تمرین، قدرت تخیل کودک را تقویت مى کند. داستان ها مایه ى طنز دارند و به کودکان شادى مى بخشند. لذت از داستان، در آن ها انگیزه ى آموختن سواد را دوچندان مى کند.

در کنار هر متن داستانى، واژه هایى همراه با تصویر آمده اند. کودک با بازشناسى تصویرها، دامنه ى شناخت از پیرامون خود را افزایش مى دهد.

در پایان کتاب کارورزى، شمارى داستان نیمه تمام وجود دارد که بزرگسالا ن براى کودکان مى خوانند و آن ها با تخیل خود داستان را به پایان مى رسانند. بدین سان، کودکان پیش دبستانى با اعتماد به نفس، ذهن خلا ق و شوق بسیار، در حالى که در بیان واژها، عبارت ها و جمله ها و تصویرخوانى توانمندتر شده اند، به پیشباز کلا س اول مى روند.

فارسى آموز نخودى ۱

فارسى آموز نخودى ۱، به نوآموزان کلاس اول دبستان، حروف و واژه ها را با بازى و شادى یاد مى دهد. در این مجموعه، کودکان زبان آموزى پایه را به شیوه ى خلاق و متفاوت مى آموزند.

در این شیوه، نخودى به آن ها کمک مى کند تا براى آموختن زبان، کودک بمانند و نیاز نباشد که مانند آدم بزرگ ها بشوند. چون اگر آن ها بخواهند براى آموختن بزرگ شوند، مجبورند دنیاى شاد و شیرین کودکى را با آن همه بازى هاى رنگارنگ کنار بگذارند.

در شیوه ى آموزش خلاق کودک محور، نخودى دنیاى شاد و شیرین کودکى را با داستانک هایى بامزه پیوند مى زند تا کودک، دنیاى بازى را کشف کند. هر کودکى که دنیاى بازى را کشف کند، خودش و دنیاى بزرگ پیرامونش را بیشتر مى شناسد.

در این روش، نخودى کوچک کوچک، آموزش را ساده کرده است، چون او مى داند که کودکان دنیاى ساده را بهتر و بیشتر مى فهمند و در این دنیاى ساده، احساس آرامش و آسایش بیشترى دارند.

نخودى با حروف الفبا دوست است. او کوشش مى کند این دوستى را گسترش دهد و همه ى کودکانى را که مى خواهند فارسى بیاموزند، با این زبان دوست کند.

یادمان باشد، درست آموختن زبان، پایه ى آموزش دانش هاى دیگر است.

در مراسم رونمایی و جشن امضای نهمین فهرست لاک پشت پرنده که ۲۱ خرداد ماه در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار شد کتاب های «آواورزی با سی بی لک» و «الفباورزی با کاکاکلاغه» نوشته محمدهادی محمدی موفق به دریافت شش لاک پشت پرنده شد.

در جشن رونمایی فهرست لاک پشت پرنده، برترین کتاب‌های کودک و نوجوانان به انتخاب داوران لاک پشت پرنده اعلام می شوند.

محمدهادی محمدی در این مراسم گفت که آموزش زبان در کشورهای دیگر از سن بسیار پایین آغاز می شود ولی متاسفانه در کشور ما هنوز هم از ۵ سالگی آغاز می شود.

«آواورزی با سی بی لک» و «الفباورزی با کاکاکلاغه» برپایه آموزش خلاق کودک محور تهیه شده اند.

به کمک بسته آواورزی با سی بی لک مربیان و بزرگ سالان با شیوی گفت و گویی با خردسالان، کار آواشناسی پایه را انجام می دهند. کودکان در آواشناسی تلفظ درست واژه ها و سخن را می آموزند. با گوناگونی آواها آشنا می شوند، ریتم ها یا چرخه آواهای پایه را می شناسند و بسیاری چیزهای دیگر که در آموزش زبان و موسیقی پایه کاربرد دارد.

یکی از ویژگی‌های آواورزی این است که فراتر از آموزش زبان فارسی است و اگرچه آموزش آن با زبان فارسی انجام می‌شود اما مربی یا آموزگاری که کار آموزش با آواورزی را برعهده دارد می‌تواند با خلاقیت‌های خود به آن خصلت بومی بدهد.

بسته ی الف با ورزی نیز به شیوه آوایی- رانشی سامانه ی الف بای فارسی را به کودکان و بزرگ سالان می آموزد. در این شیوه آوای واکی و رانش گاه آن بدون کاربرد خواندن یا نوشتن آموزش داده می شود.

از ویژگی های این دو مجموعه این است که کودکان کم توان یا کودکان با نیازهای ویژه نیز بسته به میزان توانایی شنوایی، گفتاری و ذهنی می توانند از این دو مجموعه کتاب بهره ببرند.

این بسته همچنین برای آموزش بزرگ سالان بی سواد،‌ کسانی که فارسی زبان مادری شان نیست اما می خواهند فارسی را به شیوه ای نو و بازیگون بیاموزند هم کاربرد دارد.

واژه نامه چیستانی، تصویری یکى دیگر از کتاب هاى مجموعه ى آموزشى خلاق کودک محور است.

در کتاب هاى آموزشى خلاق کودک محور از شگردهاى احساسى و عاطفى براى پیوند با متن هاى آموزشى استفاده مى شود. در این واژه نامه، واژگان با زبانى ساده و احساس برانگیز از ویژگى هاى خود مى گویند.

در واژه نامه چیستانی، تصویری، تصویرها کمک مى کنند که کودکان به سادگى فرآیند مفهوم سازى را درک کنند و مفهوم و تصویر را پیوند بزنند. در گروه سنى زیر ده سال، کودکان به یارى نمادسازى تصویرى مى اندیشند.

براى نمونه، شناسه ى واژه ى جفت با زبانى ساده و عاطفى از ویژگى هاى خود مى گوید:

یکى نیستم، دو تا هستم. تنها نیستم، با تو هستم!

در واژه نامه چیستانی، تصویری هر واژه یک شناسه ى چیستانى است. هنگامى که این شناسه براى کودکان بلندخوانى مى شود، پاسخ به چیستان که سرشناسه است، سبب تقویت هوش و افزایش درک شنیدارى دقیق و تحلیلى کودکان مى شود.

در واژه نامه چیستانی، تصویری، تصویرها کمک مى کنند که کودکان به سادگى فرآیند مفهوم سازى را درک کنند و مفهوم و تصویر را پیوند بزنند. در گروه سنى زیر ده سال، کودکان به یارى نمادسازى تصویرى مى اندیشند.

هنگامى که واژه و تصویر در پیوند با یکدیگر کودکان را در درک مفاهیم پایه توانا مى سازند، کودکان مى توانند آسان تر از اندیشه ى تصویرى یا عملى به اندیشه ى انتزاعى یا پیشرفته تر برسند.

واژه نامه چیستانی، تصویری با توجه به مفاهیم بنیادین توسعه ى پایدار تهیه شده است. براى آشنایى کودکان با مفاهیم توسعه ى پایدار شناسه هاى این واژه نامه به پدیده هاى زیست محیطى، صلح و بهداشت نگاه جانبدارانه دارند. اگر مى خواهیم کودکان ما جهانى بهتر، پاکیزه تر و سبزتر را بشناسد و براى ساختن آن بکوشند، باید با مفاهیم توسعه ى پایدار آشنا شوند. این واژه نامه در این راستا به آن ها کمک مى کند.

واژه نامه چیستانی، تصویری با هفت کاربرد ویژه، براى گروه پایه ى پیش دبستان و سه سال نخست دبستان فراهم آورده شده است.

زمین: همه ى آدم ها، جانوران و گیاهان روى من زندگى مى کنند. بر پوسته ام دریاها و کوه ها را مى بینى. هم به دور خودم مى گردم و هم به دور خورشید. جنگل هاى من را خوب نگه دارى کن، آب هاى من را آلوده نکن، زیرا جانداران فردا هم باید با آسودگى روى من زندگى کنند.

نشانه‌ورزی با پوتی‌پان

نشانه‌ورزی آموزش نشانه‌‌های محیطی و طبیعی تا نشانه‌های جانوری و انسانی به کودکان گروه سنی ۴ تا ۷ ساله از راه ادبیات کودکان است.

در چارچوب رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان، موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان و نشر چیستا برنامه آموزش زبان فارسی را از شش ماهگی به بالا در دستور کار خود دارند. این آموزش که برپایه رویکرد علمی و رشد زبانی کودک طراحی شده است با همه آن چه تاکنون در بازار نشر ایران منتشر شده است متفاوت است. برنامه آموزش زبان فارسی به خردسالان دارای رویکرد و نظریه است و برپایه این نظریه آموزش زبان به خردسالان نمی تواند از آموزش خوانند شروع شود، بلکه آموزش زبان به خردسالان در همه جای جهان پیشرفته برپایه مطالعات و پژوهش های علمی با زبان اشاره آغاز می شود.

اشاره‌ورزی
آموزش زبان اشاره به کودکان از شش ماهگی به بالا آن ها را با زبان بدن و زبان دست ها و چهره آشنا می کند. کودکان از این دوره کم کم آن چه به آن ها گفته می شود می فهمند اما توانایی پاسخ ندارند. در چنین وضعیتی زبان اشاره به آن ها کمک می کند که به جای گریستن ، با دست ها و چهره یا همه بدن آن چه که می خواهند یا نیاز دارند بیان کنند

آواورزی با سی‌بی‌لک

پس از این گام کودکانی که می توانند سخن بگویند، باید صداها را به درستی بشناسند. برای شناخت صداها باید کودکان بیاموزند که تمرکز اصل نخست در دریافت صدا و آوا است. در این باره آواورزی به سی‌بی‌لک به آن ها اهمیت و نقش آواها را در شکل گیری زبان درست می آموزد

پس از آن نوبت به الف‌باورزی می رسد. در الف‌باورزی کودکانی که با آواورزی کار کرده اند، اکنون به شیوه‌ایی متفاوت رانش درست واک های الفبای فارسی را می آموزند. باید گفت در ایران این نخستین بار است که آموزش الف‌با همراه با نظریه علمی آن و ضرورت رانش درست واک ها پژوهیده و منتشر شده است. این بسته مناسب کودکان چهار تا هفت ساله است. در مرحله آخر این آموزش کودکانی که از الف‌باورزی استفاده می کنند می توانند در بستر آموزش خواندن قرار گیرند

نشانه‌ورزی با پو‌تی‌پان
بسته چهارم از این برنامه ، بسته نشانه‌ورزی است. نشانه‌ورزی مناسب کودکان چهار تا هفت ساله و برای آموزش نشانه‌ها و نقش آن در آموزش زبان طراحی شده است. در نشانه‌ورزی کودکان به طور مشخص دانش نشانه‌شناسی را شامل نشانه‌های محیطی، طبیعی، جانوری و انسانی را می‌آموزند. هم‌چنین در این راستان گام‌های فلسفه نشانه‌ها و کارکردهای پیچیده آن در جامعه های امروزی را با توجه به گسترش روزافزون افزارهایی مانند کامپیوتر، تلفن‌های همراه هوشمند و تبلت‌ها می‌شناسند.

فارسی‌آموزهای نخودی
بسته های پنج‌ام تا ده‌ام از مجموعه آموزش زبان فارسی به کودکان شامل فارسی آموزهای نخودی یک تا پنج است که فارسی را به شیوه ایی خلاق و داستانی به کودکان می آموزد. از این مجموعه تاکنون فارسی‌آموزهای نخودی یک تا سه منتشر شده و فارسی‌آموزهای نخودی چهار و پنج در دست کار است.

واژه‌‌نامه چیستانی
در کنار این ها واژه نامه چیستانی- تصویری کار آموزش زبان فارسی به کودکان را از چهارسالگی تا هشت‌سالگی بارورتر می کند. این واژه نامه به همه آن چه که به نام واژه نامه های کودک منتشر می شود متفاوت است، زیرا به راستی تنها برای کودکان طراحی شده است و تنها کارش ساده سازی یا گزینش چند صدواژه برای کودکان نبوده است. تناقضی که طراحان واژه نامه های کودک هیچ گاه نتوانسته اند به آن پاسخ بدهند.

چند دهه ای است که در حوزه دانش پزشکی رشته تخصصی ایی شکل گرفته که نام آن طب تسکینی Palliative Medicine است. طب تسکینی که بخشی از مراقبت های تسکینی Palliative Care می باشد، هنگامی در جهان جای خود را باز کرد که دانش پزشکی در برابر توانایی های محدود خود در بهبود یا سرکوب برخی از بیماری های سخت درمان به درک واقعی نزدیک تر شد. تا پیش از این روش درمانی برای بیماری های سخت درمان مانند سرطان، تنها درمان های تهاجمی مانند جراحی یا شیمی درمانی بود و هنگامیکه این روش ها هم به نتیجه نمی رسیدند بیمار در تخت بیمارستان یا در خانه به حال خود رها می شد. اما با گسترش این نگاه که رها کردن بیماران در وضعیت سخت دور از کرامت انسانی است و باید راه‌های جایگزین برای کمک به این بیماران پیدا کرد، کم کم طب تسکینی به عنوان شیوه ای جایگزین راه خود را باز کرد.
مراقبت های تسکینی همان گونه که نام آن گواهی می دهد، به کار گیری روش‌های درمانی تسکین دهنده یا آرامش بخش برای بیمارانی است که بیماری‌های سخت درمان دارند و این بیماری‌ها در مراحل پیشرفته و پیشرونده اند. روش های درمانی و نگه‌داری در این رشته تخصصی مجموعه ای از عوامل حمایتی ، مراقبتی و دارویی است که پزشکان طب تسکینی با یاری گرفتن از پرستاران و مراقبان خانگی و افراد خانواده به گونه ای مشورتی در اختیار آن ها قرار می دهند تا بستر و فضایی آرامش بخش برای بیمار فراهم کنند تا زمان باقی مانده از عمر  را در آسایش به سر ببرد و تا آنجا که ممکن است از دردها و رنج‌های برآمده از بیماری دور شود.
به سخن دیگر مراقبت های تسکینی رویکردی برای بهبود کیفیت زندگی بیمار سخت درمان است که در مراحل پایانی بیماری خود بیش از این که نیاز به داروهای درمانی سرکوب‌گر مانند شیمی درمانی داشته باشد، نیاز به نگاه و مراقبت‌های انسانی دارد. در این مرحله از بیماری، بیماران از علائمی مثل تنگی تنفس و دردهای سرکش در رنج به سرمی برند. حضور بیمار در بیمارستان نه تنها به او کمکی نمی کند بلکه بار اقتصادی و روانی  برای خانواده بیمار دارد. همچنین در چنین وضعیتی ممکن است بیمار و خانواده او خواستار این باشند  که در کنار و همراه هم بسر برند. طب تسکینی بیش از هرچیزی طب رابطه است. رابطه‌های انسانی در مراحل سختی که بیمار و خانواده او را گرفتار کرده است. پزشکی که طب تسکینی را پیشه خود ساخته است، در این مرحله در جست و جوی راه هایی است که حلقه های گمشده این رابطه های انسانی را پیدا کند. ممکن است بیمار نیاز به داروهایی داشته باشد که درد او را کاهش دهد، ممکن است بیمار به روان شناس ، یا روحانی نیاز داشته باشد. ممکن است بیمار و خانواده او توانایی و شناخت راه‌های موثر و کارای نگه‌داری بیمار را در خانه نداشته باشند. همه این چیزها رابطه هایی هستند که طب تسکینی در جست و جوی پیدا کردن بهترین راهکارها و رفتارها برای آن است.
در هر کجا و در هر وضعیت نقش خانواده در طب تسکینی بسیار اهمیت دارد. این شاخه تخصصی هنگامی می تواند کارآتر باشد که پیوند درستی میان راهکارهای طب تسکینی  با مراقبان و پرستاران خانگی این بیماران برقرار شود. هنگامی که در خانواده کسی دچار بیماری سخت درمان می شود، هم برای بیمار و هم برای خانواده او وضعیت تازه ای به وجود می آید. نزدیکان و اطرافیان بیمار به دنبال این هستند که فضا و بستری مناسب برای بیمار خود بسازند که کم تر رنج ببرد و بیش‌تر در آرامش سپری کند. ساختن چنین فضا و بستریی نیاز به آگاهی و شناخت امکانات موجود دارد. گام نخست برای خانواده بیمار این است که بداند چنین امکاناتی وجود دارد و بتواند  از آن بهره ببرد. گام دوم وجود نشریه‌ها و کتاب‌های مناسب و ساده‌خوان است که روش‌های مشورتی حمایتی و درمانی را به این خانواده‌ها  با زبانی روشن و رسا منتقل سازد. گام سوم به کارگیری این روش‌ها و توصیه‌ها از راه کتاب‌ها و مشاوره های حضوری است که در زندگی بیمار موثر واقع شود و کیفیت زندگی او را تا آن جا که ممکن است دگرگون کند و نگذارد که در رنج و درد غرق شود. در حقیقت طب تسکینی به اطرافیان بیمار و خود بیمار کمک می‌کند که آسیب های جسمی و روانی‌ایی که او  و خانواده اش را تهدید می کند به کم‌‌ترین میزان کاهش دهند و با وضعیت‌های سخت ناشی از بیماری و پیامدهای آن هوشیارانه برخورد کنند
تاکنون چنین بوده است و البته همچنان نیز در بیش تر موارد چنین است زمانی که بیمار از مطب پزشک بیرون می آید و به خانه بر می گردد پس از گذشت چند روز بستگان و پرستاران خانگی اش متوجه می شوند که با چه دشواری‌های توان‌فرسایی روبه‌رو هستند و برای آسان کردن هر کدام از این دردها و بی‌قراری‌ها به انرژی و مشورت‌های بسیار نیاز دارند. در کشورهای پیشرفته که طب تسکینی گسترش بیش‌تری یافته است، فاصله بین پزشک و بیمار را گروه های داوطلب وهمیاری که در این زمینه آموزش دیده‌اند پر می کنند، اما در جامعه ما که طب تسکینی مراحل اولیه شکل گیری را می گذراند، کمبود این گروه‌ها و سازمان‌ها به ویژه تشکل‌های مردم نهاد بسیار آشکار است.
خوش‌بختانه با شکل‌گیری اولیه تخصص طب تسکینی در دانشگاه‌های پزشکی ایران گام‌های  موثر برای آموزش پزشکانی که برای تسکین بیماران سخت درمان آموزش می بینند تا بتوانند درد و رنج بیماران را کم‌تر کنند برداشته شده است. اما هنوز گام‌های بسیاری مانده است که این پیشه و نقش طب تسکینی در جامعه پیش برود و جا بیفتد.  یکی از این گام‌ها  ایجاد پیوند آموزش‌های طب تسکینی با همگان است که با پیشه پزشکی آشنا نیستند. شاید انتشار کتاب هایی مناسب برای خانواده سنگ بنای نخست در این کار  است که با انتشار کتاب های ساده‌خوان باید این پل ارتباطی را ساخت.
به نظر می‌رسد که کتاب‌های زیادی برای بیماری‌های گوناگون  نوشته و منتشر شده است که در جای خود برای آشنا کردن مردم با بیماری‌ها مناسب است، اما این که چگونه در زمان روبه‌رو شدن با بیماری‌های سخت درمان مانند سرطان‌ها، بیماری‌های ناتوان کننده عصبی عضلانی، بیماری‌های ارثی و … رفتار کنیم، کتاب های بسیار اندکی در ایران تهیه و منتشر شده است. نارسایی بزرگ این کتاب‌ها در این است که رویکرد طب تسکینی در آن ها وجود ندارد و بیش‌تر به شرح و ارائه اطلاعاتی در باره گونه بیماری و تاریخچه آن می‌پردازد تا روش ها و سفارش‌های کارساز برای رفتار با بیماران سخت درمان.
هدف طب تسکینی برای خانواده آموزش بیمار و مراقبین بیمار برای گشودن دشواری هایی  است که در فرآیند بیماری‌های سخت درمان ایجاد می‌شود . آشنایی بیمار و مراقبین او برای مقابله با درد، تغذیه درست در طول درمان های مختلف مانند شیمی درمانی و پرتو درمانی، نحوه پرستاری و مدیریت کارهای روزانه بیمار مهم‌ترین نقشی است که در این کتاب‌ها می توان به آن‌ها پرداخت.
به عنوان نمونه  برخورد گروه درمانی و بیمار در مورد دردهای  سرطانی قابل بررسی است. بیمار درد را نباید بعنوان بخشی از بیماری خود بپذیرد، همه دردها درمان شدنی‌اند، و بیش‌تر آن ها را می توان کنترل کرد و تسکین داد.  میزان احساس درد در افراد گوناگون متفاوت است و بیمار باید آگاه باشد در صورتی که دردش نسبت به کسانی که سرطانی از نوع او دارند بیش تر است، نباید از خود مقاومت یا شجاعت نشان دهد. یا در زمان مصرف داروهای مخدر ضد درد نباید ترسی از اعتیاد داشته باشد، مصرف داروهای  مخدر هنگامی که برای تسکین درد بکار می رود اعتیاد آور نیست، اما افراد زیادی تصور می‌کنند حتی در زمان درد، مصرف داروهای مخدر که از مسکن های خیلی خوب برای تسکین درد هستند، ممکن است آن‌ها را گرفتار اعتیاد به آن داروی مخدر کند.  متاسفانه در ایران عدم آشنایی دقیق گروه‌های پزشکی نسبت به داروهای ضد درد و کاربرد آن‌ها و از طرف دیگر عدم آگاهی بیمار به حق خود که نباید درد بکشد و کشیدن درد دلیل بر مقاوم بودن او نیست، سبب می شود در فرآیند بیماری کیفیت زندگی او بدتر و درد بیش‌تری را به جان بکشد.
تغذیه بیمار از موارد بسیار مهم دیگری  است که ایجاد نگرانی و استرس برای بیمار و مراقبین می‌کند. شناخت مواد مغذی مورد لزوم برای بیمار و مصرف این مواد غذایی در زمان مناسب در فرآیند درمان از نکات خیلی مهمی است که به بیمار و خانواده آرامش می‌دهد. به باور بسیاری از خانواده‌ها ، با شروع بیماری یکی از افراد خانواده،  تا آنجا که می توانند برای بیمار غذاهای گوناگون  تهیه می کنند و چون با واکنش های سرد بیمار روبه رو می شوند می کوشند به زور این خوراک‌ها را به بیمار بخورانند و در چنین وضعیتی که بیمار از نظر روحی و روانی در موقعیت مناسبی نیست سبب افزودن به پریشانی ها و  اضطراب او می شوند.
مواردی این چنینی همان اطلاعاتی است که در کتاب های ویژه طب تسکینی برای خانواده آمده است و می‌تواند کمک و یاور پزشکانی باشد که با این گروه از بیماران در تماس هستند و به سبب کمبود وقت یا درگیرهای دیگر نمی توانند به طور شخصی به هر بیمار مشاوره بدهند. چنین کتاب‌هایی رابطه‌های انسانی میان پزشک و بیمار و خانواده او را دوباره سازی می‌کنند، زیرا دربرگیرنده اطلاعات بسیار کاربردی در باره نگه‌داری بیماران سخت درمان هستند.