اصل دوم – آموزش برای بازی و شادی

دنیای کودکان دنیای بازی و شادی است. کودکان همواره گرایش به بازی و شادی دارند. آموزش خلاق کودک‌محور کوشش می‌کند که کودکان را از دنیای سخت و گاهی خشن بزرگسالانه با دستورهای بی احساس دور کند و فضا وکنش‌های شاد را برای کودکان به ارمغان آورد.