بخش یک : ادبیات شفاهی کودکان

فصل یک – روایت کودکی یک سرزمین
فصل دو – فرهنگ مردم و ادبیات کودکان
فصل سه – روایتگران در گستره فرهنگ شفاهی
فصل چهار – نخستین گونه‌های ادبیات کودکان در فرهنگ مردم
فصل پنج – لالایی
فصل شش – ترانه
فصل هفت – متل و ترانه – متل
فصل هشت – چیستان و لطیفه
فصل نه – افسانه‌ها و روایت‌های عامیانه
بخش دو : ادبیات کودکان در دوران باستان

فصل ده – ایران، ‌از مادها تا ساسانیان
فصل یازده – دین و فرهنگ در دوران باستان
فصل دوازده – چگونگی زندگی کودک
فصل سیزده – شکل‌گیری نهاد آموزش و پرورش در ایران‌زمین
فصل چهارده – آموزش و پرورش در ایران باستان
فصل پانزده – افسانه‌های دینی ایران باستان
فصل شانزده – افسانه‌ها و داستان ملی ایران
فصل هفده – ادبیات اندرزی و آموزشی
فصل هژده – کهن‌ترین متن ادبی کودکان،‌ درخت آسوریگ

بخش سه: تصویرگری کتاب در دوران باستان

فصل نوزده – تاریخ تصویرگری کتاب در دوران باستان

برو به ص تاریخ ادبیات کودکان ایران – جلد ۱

بخش یک : ادبیات کودکان از سده اول تا پنجم هجری

فصل یک – تاریخ ایران پس از اسلام
فصل دو – فرهنگ در ایران
فصل سه – چگونگی زندگی کودکان
فصل چهار – شکل گیری آموزش و پرورش اسلامی
فصل پنج – دیدگاه‌های پرورشی و روش‌های آموزش و پرورش
فصل شش – نشانه‌های بهره‌مندی کودکان از ادبیات بزرگسالان
فصل هفت – اندرزنامه‌ها
فصل هشت – ادبیات اندرزی پراکنده
فصل نه – داستان‌های دینی در ایران پس از اسلام
فصل ده – کودک و حماسه
فصل یازده – کودک و رستم پهلوان
بخش دو: ادبیات کودکان از سده پنجم تا نهم هجری

فصل دوازده – تاریخ ایران از سده پنجم تا نهم هجری
فصل سیزده – فرهنگ در ایران
فصل چهارده – چگونگی زندگی کودکان
فصل پانزده – دیدگاه‌های پرورشی و روشهای آموزش و پرورش
فصل شانزده – اندرزنامه‌ها و متنهای اندرزی
فصل هفده – ادبیات اندرزی
فصل هژده – کلیله و دمنه
فصل نوزده – از مرزبان نامه تا ادبیات اندرزی نظامی گنجوی
فصل بیست – بوستان و گلستان
فصل بیست و یک – بهارستان جامی
فصل بیست و دو – داستان‌های رمزی
فصل بیست و سه – موش و گربه
فصل بیست و چهار – نخستین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
فصل بیست و پنج – قصه‌های بلند ایرانی
بخش سه: ادبیات کودکان از سده نهم تا دوازدهم هجری

فصل بیست و شش – تاریخ ایران از سده نهم تا دوازدهم هجری
فصل بیست و هفت – فرهنگ در ایران
فصل بیست و هشت – چگونگی زندگی کودکان
فصل بیست و نه – دیدگاه‌های پژوهشی و روش‌های آموزش و پرورش
فصل سی – قصه‌گویان و نقالان
فصل سی و یک – ادبیات عامیانه
فصل سی و دو – داستان ها و حماسه‌های عامیانه دینی
فصل سی و سه – افسانه ها و قصه‌های عاشقانه
فصل سی و چهار – قصه‌های بلند ایرانی
بخش چهار: تصویرگری کتاب در دوره اسلامی

فصل سی و پنج – تصویرگری کتاب در دوره اسلامی

بخش یک : ادبیات سنتی کودکان

فصل یک – ایران در روزگار مشروطیت
فصل دو – فرهنگ در ایران
فصل سه – جایگاه کودک
فصل چهار – آموزش و پرورش مکتب‌خانه‌ای
فصل پنج – ادبیات مکتب‌خانه‌ای
فصل شش – قصه‌های بلند عامیانه
بخش دو: پیدایش ادبیات نوین کودکان

فصل هفت – زمینه‌های پیدایش ادبیات نو کودکان
فصل هشت – پدیداری اندیشه‌های نو آموزش و پرورش
فصل نه – بنیادگذاری مدارس نو
فصل ده – پشتیبانی روزنامه‌های آزادیخواه از سامانه آموزشی نو
فصل یازده – دگرگونی در ادبیات داستانی کودکان
فصل دوازده – اندرزنامه‌ها
فصل سیزده – کتاب‌های کودکان در عصر تجدد خواهی
فصل چهارده – مواد آموزشی و نخستین کتاب‌های درسی فارسی
فصل پانزده – ادبیات غیرداستانی کودکان و نوجوانان
کتاب‌های علمی و دانش همگانی
کتاب‌های تاریخی
کتاب‌های دینی
فصل شانزده – نقش دختران در کتاب‌های کودکان
فصل هفده – نخستین نشریات نوجوانان

بخش سه : شکل گیری ادبیات داستانی کودکان

فصل هژده – ترجمه در ادبیات کودکان ایران
فصل نوزده – پیدایش رمان نوجوانان
فصل بیست – شکل گیری نقد ادبیات کودکان
بخش چهار : ریشه‌های شعر کودک

فصل بیست و یک – شعر کودک
بخش پنج : ادبیات نمایشی کودکان

فصل بیست و دو – ادبیات نمایشی کودکان
بخش شش : ادبیات کودکان قوم‌های ایرانی

فصل بیست و سه – ادبیات کودکان قوم‌های ایرانی
آموزش و پرورش کودکان یهودی در ایران
ادبیات کودکان آذری
ادبیات کودکان کرد
ادبیات کودکان ارمنی
ادبیات کودکان آشوری
بخش هفت : تصویرگری کتاب کودک در دوران مشروطه

فصل بیست و چهار – تصویر در کتاب کودک

بخش یک: ایران در روزگار نو

فصل یک – ایران در روزگار نو
فصل دو – فرهنگ در ایران
فصل سه – جایگاه کودک و دگرگونی در مفهوم کودکی
فصل چهار – سامانه آموزش و پرورش
فصل پنج – شکل‌گیری بنیان‌های نظری آموزش و پرورش
بخش دو: عوامل سازنده ادبیات نو کودکان

فصل شش – گسترش فرهنگ غرب و زایش ادبیات نو کودکان
فصل هفت – سنجش تاریخی ادبیات کودکان ایران با ادبیات کودکان غرب
فصل هشت – کتابخانه‌ها و کتابخوانی
بخش سه: زایش ادبیات داستانی کودکان

فصل نه – آموزش الفبا و جایگاه ادبیات در کتاب‌های درسی
فصل ده – داستان‌های تاریخی
فصل یازده – جایگاه دختران در آموزش و ادبیات

فصل دوازده: گردآوری و بازنویسی در ادبیات کودکان
فصل سیزده: داستان کوتاه و رمان نوجوانان
فصل چهارده: ترجمه در ادبیات کودکان
بخش چهار: نشریه‌های کودک و نوجوا

فصل پانزده: جایگاه ادبیات کودکان در نشریه‌ها
بخش پنج: شعر کودک

فصل شانزده: شعر کودک
بخش شش: ادبیات غیرداستانی کودکان و نوجوانان

فصل هفده: ادبیات غیرداستانی

بخش هفت : نقد در ادبیات کودکان

فصل هژده:نقد در ادبیات کودکان
بخش هشت: ادبیات نمایشی کودکان

فصل نوزده:ادبیات نمایشی کودکان
بخش نه: ادبیات کودکان در رسانه های نو

فصل بیست:ادبیات کودکان در رادیو
بخش ده: ادبیات کودکان قوم های ایراتی

فصل بیست و یک: ادبیات کودکان قوم های ایرانی
ادبیات کودکان آذری
ادبیات کودکان کرد
ادبیات کودکان ارمنی
ادبیات کودکان آشوری
بخش یازده: تصویر گری در کتاب های کودکان

فصل بیست و دو:تصویر گری در کتاب های کودکان

بخش یک

فصل یک: وضعیت عمومی
فصل دو: فرهنگ
فصل سه: زندگی وجایگاه کودک
فصل چهار: آموزش وپرورش
بخش دو

فصل پنج: فلسفه ادبیات کودکان
فصل شش: نهادها کانون/شورا
فصل هفت: کتابخانه‌ها و کتابداری
بخش سه

فصل هشت: ناشران کتاب کودک و اقتصاد کتاب کودک
فصل نه: پژوهش وآموزش آکادمیک
فصل ده: پدیدآورندگان ادبیات کودکان

بخش چهار

فصل یازده: تالیف
فصل دوازده: استان های واقعگرا
فصل سیزده: داستان های استعاری
فصل چهارده: داستان های دینی
فصل پانزده: داستان های فانتزی
فصل شانزده: داستان های پهلوانی
بخش پنج

فصل هفده: بازنویسی و باز آفرینی
فصل هژده: ادبیات ترجمه
فصل نوزده: دبیات غیرداستانی
فصل بیست: شعر
فصل بیست‌ویک: ادبیات نمایشی
فصل بیست‌ودو: جایگاه ادبیات در کتابهای درسی
فصل بیست‌وسه: ادبیات اقوام

بخش شش

فصل بیست‌‌وچهار: نقد
بخش هفت

فصل بیست‌‌وپنج: نشریات
فصل بیست‌‌وشش: رسانه های دیداری-شنیداری و ادبیات کودکان
بخش هشت

فصل بیست‌‌وهفت: تصویر

دستنامه فعالیت‌های آموزش مشارکتی تاریخ و ادبیات کودکان و نوجوانان.
موسسه پژوهشى تاریخ ادبیات کودکان دستنامه‌اى را منتشر کرده است که به آموزگاران، مربیان، کتابداران و والدین پیشنهاد مى‌کند که چگونه مى‌توانند با استفاده از کتاب‌هاى تاریخ ادبیات کودکان ایران، کودکان و نوجوانان را درگیر فعالیت‌هایى کنند که گام به گام با روند تفکر انتقادى و خلاق آشنا شوند.
گام نخست در این روند، کسب انگیزه براى کشف ناشناخته‌ها و مجهول‌هاست. گام‌هاى بعدى پرسش‌گرى، جست‌و‌جو، کشف، نتیجه‌گیرى، سنجش و پیش‌بینى است. گام پایانى دگرگونى در بینش است.
این دستنامه داراى دو بخش فعالیت‌هاى آزاد فرهنگى – هنرى و فعالیت‌هایى بر مبناى کتاب‌هاى درسى است. فعالیت‌هاى پیشنهادى این دستنامه حکم تخته پرشى را دارند تا مربیان و علاقه‌مندان بتوانند با افزودن ده‌ها فعالیت دیگر، پروازى بلند در راه بالا بردن دانش کودکان و نوجوانان بردارند.
اگر بر این باوریم که دانش براى حفظ کردن و به سینه سپردن نیست، بلکه براى پیشرفت کردن و بهتر زیسن است، باید در راه آموزش خلاق و مشارکتى کودکان و نوجوانان هر روز گام‌هاى تازه‌اى برداریم.

فردوسی، بزرگ شاعر حماسه سرای پارسی، خردمندی ژرف نگر بود که بیش از هزار سال پیش از این در هنگامه تاخت و تاز بیگانگان بر فرهنگ ایران،‌ پاسداری و نگاهبانی از این فرهنگ را به جان خرید و زندگی خود را بر سر آفرینش بزرگترین و برجسته ترین اثر حماسی همه دوران های ایران،‌یعنی شاهنامه گذاشت.
او فرزند توس بود و میوه خراسان بزرگ، خاک پارسی پرور ایران. بسیاری از بزرگان او را نامورترین فرزند این سرزمین در درازای هزاره‌ها می‌دانند و بر این باورند که ایران زمین هرگز فرزندی بارآورتر، خردمندتر و هنرمندتر از فردوسی نداشته است.
برخی نیز بر این باورند که فردوسی توسی یکی از اندک نادره‌های همه زمان‌های زمین است. بی‌گمان نیز که چنین است و این حماسه سرای بزرگ جایگاهی بلند در فرهنگ ایران و جهان دارد.
در این هزار سال بسیاری از کاتبان و تصویرگران این اثر گرانسنگ را به یاری هم ساخته اند. حکایت نسخه های خطی شاهنامه خود داستانی جداست. اما از هنگامی که ایرانیان با فن آوری چاپ سنگی آشنا شدند و این دستگاه ها وارد ایران شد، دوره دیگری از نشر شاهنامه که معروف به دوره شاهنامه های چاپ سنگی است آغاز شد.
نسخه های چاپ سنگی شاهنامه پیوسته در سده گذشته و دوران فرمانروایی قاجاریان منتشر شده است. تصویرگران گمنام و کمتر شناخته شده این اثر بزرگ ملی را خیالپردازی خود آراستند و سبک قلم هر کدام جلوه ویژه ای به این اثر بزرگ داد.
پرفسور اولریش مارزلف، ایرانشناس آلمانی برای سال های بلند همه نسخه های چاپ سنگی منتشره در این دوران را گردآوری کرده و روی آن بررسی ها سنجش انجام داده است. محمدهادی محمدی نیز چکیده روایت شاهنامه را به نثر در کنار تصویرهای مارزلف قرار داده است. آلبوم شاهنامه مجموعه یی بی همتا از هنر ایرانیان در سده نوزدهم است. شناخت تصویرهای این مجموعه برای ایرانشناسان، دانشجویان هنر، دانش آموزان و همه فرهنگ دوستانی که عشق به ایران و شاهنامه دارند، بسیار با ارزش است و می تواند به غنای بیشتر فرهنگ ایران کمک کند.
آلبومی از تصویرهای نسخه های سنگی شاهنامه

نویسنده: سیروس عبداللهی
روزنامه اعتماد ملی، شماره ۶۸، پنجشنبه هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۸۵، صفحه ۷
از میان همه کتاب هایی که در درازای سده ها در ایران نوشته و به گونه های مختلف منتشر شده است، شاهنامه جایگاه منحصر به فردی دارد. زیرا این کتاب، بیش از هر کتاب دیگری تاریخ و فرهنگ این سرزمین را بازتاب می دهد. در هزار سال گذشته این کتاب به شکل های گوناگون به خط درآمده یا منتشر شده است .

صمد بهرنگی آموزگار و نویسنده ادبیات کودکان، یکی از تاثیرگذارترین چهره ‌های ادبی، اجتماعی و سیاسی ایران در دهه ‌های ۱۳۴۰- ۱۳۵۰ است.
زندگی کوتاه و پربار او و مرگ ناگهانی و غیرمنتظره‌اش همگی از دلایلی بود که جامعه روشنفکری را به خود جلب کرد. پیش از صمد بهرنگی ادبیات کودکان نگاه به کودکان قشرها و طبقات محروم نداشت. صمد در داستان‌ های خود به کودکان آسیب‌دیده و کودکان کار توجه ویژه نشان داد.زبان ساده و صمیمی او با این کودکان سبب شد که داستان‌ های او با شتاب در میان مردم کوچه و بازار به ویژه دانشجویان گسترش یابد.
دیدگاه‌ های صمد در داستان‌ هایش جای گفت‌و‌گوی فراوان دارد. ماهی سیاه کوچولو داستانی است که اندیشه روزگار را به نمایش می ‌گذارد. برای آزاد زیستن باید راه دریا را پیدا کرد. این کتاب کوچک، نقشی برجسته در تحولات اجتماعی و سیاسی بازی کرد. بسیاری از جوانان با خواندن این کتاب به صف مبارزه با رژیم شاه پیوستند و حتی جان خویش را چون ماهی سیاه کوچولو از دست دادند.
صمد، ساختار یک اسطوره در تلاش است که پس از بررسی زندگی شخصی صمد، فرا متنی که صمد در آن بزرگ شد و آموخت بشناسد. در این فرامتن است که می‌توان متن‌های صمد بهرنگی را تحلیل کرد. زندگی صمد بهرنگی ابعاد اجتماعی، سیاسی و ادبی دارد. در بخش‌های متفاوت از این کتاب شما با چهره‌های گوناگون صمد و جامعه‌ای که صمد را پرورید، آشنا می‌شوید.