آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان، جایگزینی شادی آفرین و لذت بخش در آموزش و پرورش ایران 

فارسی آموز نخودی ۲-۳ در دست انتشار 

فارسی آموز نخودی ۲-۳

فارسی آموز نخودی ۲-۳ ویرایش تازه ای از فارسی آموز ادبی ۲ است که برپایه تجربه های به دست آمده از این نسخه از فارسی آموز به طور کامل بازسازی و بازنویسی شده است و در بسته ای تازه همراه با کتاب کارورزی، و سی دی گویا از داستانک ها در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ منتشر می شود

نخودی و نخودفرنگی عاشق بچه ها هستند