برنامه‌های نشر چیستا برای پژوهش و انتشار آثار خلاق کودک محور زمان و هزینه بر است. پیوسته از ما در باره روند انتشار این آثار پرسیده می شود. برای این که شما نیز در جریان پژوهش و انتشار این آثار قرار بگیرید، جدای از میله پیشرفت، گزارش کوتاه از هر پروژه آمده است.

لولوپی+۰
لولوپی+۱ ویرایش تازه
لولوپی+۲
زبان من ، زبان تو
نشانه ورزی
فارسی آموز ۲ ویرایش تازه
فارسی آموز ۳ ویرایش تازه
فارسی آموز ۴
فارسی آموز ۵
 • لولوپی+۰
  پس از انتشار بسته لولوپی + ۱ و بازخوردهایی که از این بسته آمد، بهتر دیده شد که آموزش شمارورزی به کودکان پیش بستان از کودکان سال نخست دبستان جدا شود. لولوپی+۰ برآمده از این نگاه است. کلید این کار در سال ۱۳۸۸ زده شد. تصویرهای آن تا سال ۱۳۹۰ آماده شد و پس از آن آماده سازی متن ها، کارورزی ها و کتاب های راهنما تا کنون به درازا انجامیده است. این بسته در پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ برای چاپ به چاپخانه فرستاده می‌شود
 • لولوپی +۱
  ویرایش تازه از بسته گذشته است که در آن بخش پیش دبستان جدا شده و روی کارورزی‌ها و راهنما بازبینی گسترده انجام شده است. بخشی از تصویرهای این بسته نیز بازپیرایی یا افزوده شده است. اکنون این بسته نیز به همراه بسته لولوپی +۰ آماده برای انتشار و در پایان اردیبهشت ۱۳۹۴ به چاپخانه سپرده می‌شود.
 • لولوپی+۲
  لولوپی+۲ در پیوست با بسته‌های دیگر این مجموعه است. کار تدوین متن‌های آن از سال ۱۳۸۷ شروع شد، یک بار تا آستانه انتشار پیش رفت، و با بازبینی در بسته لولوپی+۱ این بسته نیز دگرگرن شد و اکنون کتاب خواندن آن آماده، کتاب کارورزی و کتاب راهنمای آن در آخرین مراحل صفحه آرایی است. پیش بینی می شود که این بسته در سال ۱۳۹۵ به بازار ارائه شود
 • زبان من، زبان تو
  این بسته که ویژه آموزش زبان اشاره به کودکان خردسال است، در آخرین گام‌های تدوین قرار دارد. عکاسی و تصویرگری‌های آن که از سال ۱۳۸۸ شروع شده بود، در سال ۱۳۹۰ پایان گرفته است و از آن زمان تاکنون روی ساختار ان کار می شود. پیش بینی می‌شود که این بسته نیز در آغاز سال ۱۳۹۵ منتشر شود
 • نشانه‌ورزی با پوتی‌پان
  برنامه انتشار کتابی در حوزه نشانه شناسی به کودکان خردسال در چارچوب طرح زبان آموزی گسترده به کودکان ایرانی قرار دارد. کلید این بسته در سال ۱۳۸۸ زده شد. تصویرگری‌های آن در آخرین گام‌های انجام است و به سبب ساختار خاص آن و افزونه‌های همراه آن انتشار این کتاب در سال ۱۳۹۵ انجام خواهد شد.
 • فارسی آموز نخودی ۲
  این بسته برآیند بازبینی فارسی آموز ۲ است که در بازار نشر موجود است. سبک کردن متن‌ها و بازبینی در کتاب کارورزی کاری زمانبر است که پیش بینی می شود تا سال ۱۳۹۶ به بازار نشر ارائه شود.
 • فارسی آموز نخودی ۳
  این بسته برآیند بازبینی فارسی آموز ۲ و افزودن بخش‌هایی تازه به آن است. سبک کردن متن‌ها و بازبینی در کتاب کارورزی کاری زمانبر است که پیش بینی می شود تا سال ۱۳۹۶ به بازار نشر ارائه شود.
 • فارسی آموز نخودی ۴
  فارسی آموز نخودی چهار برآیند تفکیک کتاب فارسی آموز ۳ کنونی است که در بازار نشر موجود است. کارهای تدوین متن و تصویرگری و صفحه بندی این کتاب انجام شده است. کتاب کارورزی آن در حال کامل شده است.
 • فارسی آموز نخودی ۵
  فارسی آموز نخودی ۵ برآیند تفکیک کتاب فارسی آموز ۳ کنونی است که در بازار نشر موجود است. کارهای تدوین متن و تصویرگری و صفحه بندی این کتاب انجام شده است. کتاب کارورزی آن در حال کامل شده است.