با فارسی آموز نخودی ۳ آشنا شوید

فارسی‌آموزادبی ۳
برای سال‌های چهارم و پنجم دبستان
مجموعه‌ای از دو کتاب خواندن و کارورزی
فارسی‌آموز ادبی ۳ بخش پیشرفته‌ی آموزش خلاق زبان فارسی پایه است. با فارسی‌آموز ۳ همه‌ی کسانی که آموزش با این مجموعه را آغاز کرده اند، می‌توانند مهارت‌های خواندن و نوشتن خلاق را در خود بهبود بخشند و از ادبیات ناب بهره‌ی بیش‌تری ببرند.
در داستان‌های فارسی‌آموز۳ بر اصول توسعه‌ی پایدار یا نگه‌داری از مادرزمین برای نسل‌های فردا پافشاری شده است. افزون بر آن، در کتاب خواندن،‌ داستان پیدایش و گسترش زبان در جامعه‌ی انسانی و پیشرفت زبان فارسی در سده‌های بلند در پایان هر داستان آمده است که شگردی برای گذار از فارسی پایه و رسیدن به گام‌های بالاتر در آموزش زبان فارسی است.
در کتاب کارورزی ۳، کارورزی‌های فارسی‌آموز ۲ در سطحی بالاتر و گسترده‌تر مرور می‌شود. در این کتاب، به اصول حقوق کودک،‌ به ویژه نیازهای کودکان آسیب‌پذیر توجه ویژه شده است تا حساسیت‌های کودکان به محیط زندگی اجتماعی و خانوادگی بیش‌تر شود.