تاریخ ادبیات کودکان - جلد ۹

ادبیات کودکان ایران از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .

بخش چهار

فصل یازده: تالیف
فصل دوازده: استان های واقعگرا
فصل سیزده: داستان های استعاری
فصل چهارده: داستان های دینی
فصل پانزده: داستان های فانتزی
فصل شانزده: داستان های پهلوانی
بخش پنج

فصل هفده: بازنویسی و باز آفرینی
فصل هژده: ادبیات ترجمه
فصل نوزده: دبیات غیرداستانی
فصل بیست: شعر
فصل بیست‌ویک: ادبیات نمایشی
فصل بیست‌ودو: جایگاه ادبیات در کتابهای درسی
فصل بیست‌وسه: ادبیات اقوام


برچسب ها: ادبیات کودکان ایران در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، شکل گیری نهادهای کودکان در دوره زمانی ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ ، فلسفه ادبیات کودکان در ایران ، نهادهای ادبیات کودکان در ایران، ادبیات داستانی کودکان از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، ادبیات ترجمه از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ ، ادبیات کودکان در کتاب های درسی، شعر کودک در سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، تصویرگری کتاب های کودکان از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷

tarikh11