تاریخ ادبیات کودکان - جلد ۱۰

ادبیات کودکان ایران از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .

فهرست کتاب دهم :

بخش شش

فصل بیست‌‌وچهار: نقد
بخش هفت

فصل بیست‌‌وپنج: نشریات
فصل بیست‌‌وشش: رسانه های دیداری-شنیداری و ادبیات کودکان
بخش هشت

فصل بیست‌‌وهفت: تصویر


برچسب ها: ادبیات کودکان ایران در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، شکل گیری نهادهای کودکان در دوره زمانی ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ ، فلسفه ادبیات کودکان در ایران ، نهادهای ادبیات کودکان در ایران، ادبیات داستانی کودکان از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، ادبیات ترجمه از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ ، ادبیات کودکان در کتاب های درسی، شعر کودک در سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، تصویرگری کتاب های کودکان از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ 

tarikh11