تاریخ ادبیات کودکان - جلد ۷

ادبیات کودکان ایران از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .

جلد نخست این اثر به ادبیات شفاهی  کودکان و ادبیات کودکان در دوران باستان می پردازد. در بخش ادبیات شفاهی به نخستین  روایتگران در گستره فرهنگ شفاهی ، نخستین گونه های ادبیات کودکان در فرهنگ مردم در برگیرنده لالایی ها، ترانه ها، متل – ترانه ها و افسانه ها و روایت های عامیانه و… و در بخش ادبیات کودکان دوران باستان ، آموزش و پرورش در ایران باستان ، ادبیات اندرزی و آموزشی و کهن ترین متن ادبیات کودکان ، در خت آسوریک پرداخته شده است.

فهرست جلد هفتم

بخش هفت : نقد در ادبیات کودکان

فصل هژده:نقد در ادبیات کودکان
بخش هشت: ادبیات نمایشی کودکان

فصل نوزده:ادبیات نمایشی کودکان
بخش نه: ادبیات کودکان در رسانه های نو

فصل بیست:ادبیات کودکان در رادیو
بخش ده: ادبیات کودکان قوم های ایراتی

فصل بیست و یک: ادبیات کودکان قوم های ایرانی
ادبیات کودکان آذری
ادبیات کودکان کرد
ادبیات کودکان ارمنی
ادبیات کودکان آشوری
بخش یازده: تصویر گری در کتاب های کودکان

فصل بیست و دو:تصویر گری در کتاب های کودکان


برچسب ها: ادبیات کودکان ایران در دوره پهلوی اول ، شکل گیری مدارس نو ، شکل گیری نهاد آموزش و پرورش در دوره پهلوی اول ، ادبیات داستانی کودکان در دوره پهلوی اول  تا ۱۳۴۰ ، شعر کودک از ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ ، تصویرگری کتاب های کودکان در دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ ، ادبیات کودکان در کتاب های درسی، ادبیات ترجمه کودکان از سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ .

tarikh11