تاریخ ادبیات کودکان - جلد ۶

ادبیات کودکان ایران در دوره مشروطه ( قاجاریه )

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .

جلد نخست این اثر به ادبیات شفاهی  کودکان و ادبیات کودکان در دوران باستان می پردازد. در بخش ادبیات شفاهی به نخستین  روایتگران در گستره فرهنگ شفاهی ، نخستین گونه های ادبیات کودکان در فرهنگ مردم در برگیرنده لالایی ها، ترانه ها، متل – ترانه ها و افسانه ها و روایت های عامیانه و… و در بخش ادبیات کودکان دوران باستان ، آموزش و پرورش در ایران باستان ، ادبیات اندرزی و آموزشی و کهن ترین متن ادبیات کودکان ، در خت آسوریک پرداخته شده است.

فهرست جلد ششم

فصل دوازده: گردآوری و بازنویسی در ادبیات کودکان
فصل سیزده: داستان کوتاه و رمان نوجوانان
فصل چهارده: ترجمه در ادبیات کودکان
بخش چهار: نشریه‌های کودک و نوجوا

فصل پانزده: جایگاه ادبیات کودکان در نشریه‌ها
بخش پنج: شعر کودک

فصل شانزده: شعر کودک
بخش شش: ادبیات غیرداستانی کودکان و نوجوانان

فصل هفده: ادبیات غیرداستانی


برچسب ها: ادبیات کودکان ایران در دوره پهلوی اول ، شکل گیری مدارس نو ، شکل گیری نهاد آموزش و پرورش در دوره پهلوی اول ، ادبیات داستانی کودکان در دوره پهلوی اول  تا ۱۳۴۰ ، شعر کودک از ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ ، تصویرگری کتاب های کودکان در دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ ، ادبیات کودکان در کتاب های درسی، ادبیات ترجمه کودکان از سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ .

tarikh11