تاریخ ادبیات کودکان - جلد ۵

ادبیات کودکان ایران از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .

فهرست جلد پنجم:

بخش یک: ایران در روزگار نو

فصل یک – ایران در روزگار نو
فصل دو – فرهنگ در ایران
فصل سه – جایگاه کودک و دگرگونی در مفهوم کودکی
فصل چهار – سامانه آموزش و پرورش
فصل پنج – شکل‌گیری بنیان‌های نظری آموزش و پرورش
بخش دو: عوامل سازنده ادبیات نو کودکان

فصل شش – گسترش فرهنگ غرب و زایش ادبیات نو کودکان
فصل هفت – سنجش تاریخی ادبیات کودکان ایران با ادبیات کودکان غرب
فصل هشت – کتابخانه‌ها و کتابخوانی
بخش سه: زایش ادبیات داستانی کودکان

فصل نه – آموزش الفبا و جایگاه ادبیات در کتاب‌های درسی
فصل ده – داستان‌های تاریخی
فصل یازده – جایگاه دختران در آموزش و ادبیات


ادبیات کودکان ایران در دوره پهلوی اول ، شکل گیری مدارس نو ، شکل گیری نهاد آموزش و پرورش در دوره پهلوی اول ، ادبیات داستانی کودکان در دوره پهلوی اول  تا ۱۳۴۰ ، شعر کودک از ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ ، تصویرگری کتاب های کودکان در دوره ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ ، ادبیات کودکان در کتاب های درسی، ادبیات ترجمه کودکان از سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ .

tarikh11