تاریخ ادبیات کودکان - جلد ۱

ادبیات کودکان ایران در روزگار شفاهی و دوره باستان

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .

جلد نخست این اثر به ادبیات شفاهی  کودکان و ادبیات کودکان در دوران باستان می پردازد. در بخش ادبیات شفاهی به نخستین  روایتگران در گستره فرهنگ شفاهی ، نخستین گونه های ادبیات کودکان در فرهنگ مردم در برگیرنده لالایی ها، ترانه ها، متل – ترانه ها و افسانه ها و روایت های عامیانه و… و در بخش ادبیات کودکان دوران باستان ، آموزش و پرورش در ایران باستان ، ادبیات اندرزی و آموزشی و کهن ترین متن ادبیات کودکان ، در خت آسوریک پرداخته شده است.

فهرست جلد یک

بخش یک : ادبیات شفاهی کودکان

فصل یک – روایت کودکی یک سرزمین
فصل دو – فرهنگ مردم و ادبیات کودکان
فصل سه – روایتگران در گستره فرهنگ شفاهی
فصل چهار – نخستین گونه‌های ادبیات کودکان در فرهنگ مردم
فصل پنج – لالایی
فصل شش – ترانه
فصل هفت – متل و ترانه – متل
فصل هشت – چیستان و لطیفه
فصل نه – افسانه‌ها و روایت‌های عامیانه
بخش دو : ادبیات کودکان در دوران باستان

فصل ده – ایران، ‌از مادها تا ساسانیان
فصل یازده – دین و فرهنگ در دوران باستان
فصل دوازده – چگونگی زندگی کودک
فصل سیزده – شکل‌گیری نهاد آموزش و پرورش در ایران‌زمین
فصل چهارده – آموزش و پرورش در ایران باستان
فصل پانزده – افسانه‌های دینی ایران باستان
فصل شانزده – افسانه‌ها و داستان ملی ایران
فصل هفده – ادبیات اندرزی و آموزشی
فصل هژده – کهن‌ترین متن ادبی کودکان،‌ درخت آسوریگ

بخش سه: تصویرگری کتاب در دوران باستان

فصل نوزده – تاریخ تصویرگری کتاب در دوران باستان


برچسب ها: تاریخ ادبیات کودکان ایران، تاریخ ادبیات کودکان ایران جلد یک، تاریخ شفاهی ادبیات کودکان ایران، تاریخ ادبیات کودکان ایران در دوره باستان، بررسی آموزش و پرورش ایران در دوره باستان، ترانه- متل ها در ادبیات شفاهی کودکان ایران ، آموزش و پرورش ایران از زمان مادها تا ساسانیان .

tarikh11