آلبوم شاهنامه

تصویرهای چاپ سنگی شاهنامه

آلبوم شاهنامه

نمایشگاهی بی‌همتا از تصویرهای نسخه های چاپ سنگی شاهنامه است که بیشتر در دوره قاجار در ایران و هند تصویرگری و چاپ شده است.

آلبوم شاهنامه روایت تصویری از شاهنامه است، از داستان چگونگی سرودن آن تا داستان های شاهان اسطوره ای و تاریخی ، از خاندان پیشدادیان تا فروپاشی دودمان ساسانیان.

آلبوم شاهنامه

به سنجش و تحلیل تصویرهای نسخه های چاپ سنگی  شاهنامه‌های منتشره‌ در هند و ایران می‌پردازد‌، کوشش می‌کند سرچشمه‌ها و منابع زیبایی شناسانه این تصویرها را کشف و بررسی کند.

در این آلبوم شما با  تصویرهای منتشره در نسخه‌های بمبئی ۱۸۴۵/۱۲۶۲ ، بمبئی ۱۸۴۹/،۱۲۶۶ تهران ۶۷-،۱۲۶۵ تبریز ،۱۲۷۵ تهران ۱۳۰۷و تبریز ۱۳۱۶ ‌آشنا می شوید.

آلبوم شاهنامه

آلبوم شاهنامه یک نگاه دیگر است، نگاهی تازه به تار و پود فرهنگی کهن. نگاهی به سازندگان آشنا و ناشناس این فرهنگ، آنان که نسل در نسل گوشه هایی از این فرهنگ  را پی ریختند تا میراث گذشتگان را چراغ راه آیندگان کنند.

آلبوم شاهنامه

نفیس ترین و باارزش‌ترین هدیه و پیشکش از فرهنگ ایران است به هر آن کس یا کسانی که دوست دارید و می‌‌خواهید درباره فرهنگ نیاکان خود بیشتر بدانند و زیبایی‌های پنهان این فرهنگ را به زبان تصویر کشف کنند.


برچسب‌ها: آلبوم شاهنامه، اولریش مارزلف ، محمدهادی محمدی، تصویرهای چاپ سنگی شاهنامه، تصویرهای چاپ سنگی در دوره قاجاریه ، تصویرگران چاپ سنگی ،