اصل دوم – آموزش برای بازی و شادی

دنیای کودکان دنیای بازی و شادی است. کودکان همواره گرایش به بازی و شادی دارند. آموزش خلاق کودک‌محور کوشش می‌کند که کودکان را از دنیای سخت و گاهی خشن بزرگسالانه با دستورهای بی احساس دور کند و فضا وکنش‌های شاد را برای کودکان به ارمغان آورد.

اصل اول – آموزش برای شکوفایی

 آموزش برای شکوفایی
آموزش خلاق کودک‌محور، با به وجود آوردن فضای سالم، متن‌ها و افزارهای سنجیده و برنامه ریزی درست کوشش می‌کند که اندیشه و جان کودکان را شکفته سازد. هنگامی که شخصیت و منش کودک شکفته می‌شود،‌ آفرینش گری یا خلاقیت او به بار می‌نشیند.