فارسی آموز نخودی ۲ ( ویرایش تازه )

با فارسی آموز نخودی ۲ آشنا شوید

فارسی‌آموز ادبی دو
برای سال‌های دوم و سوم دبستان
مجموعه‌ای از دو کتاب خواندن و کارورزی
فارسی‌آموزادبی دو، بخش میانی این مجموعه‌ی آموزشی – ادبی است. کودکان افزون بر آموزش زبان فارسی پایه، از راه ادبیات، با مهارت‌های زندگی و خلاقیت‌های هنری آشنا می‌شوند.
در ایـن کتـاب کـودکان با مفـاهیـم اجتـماعی، همچـون صلح و دوستـی، همزیستـی و مدارا با یکدیگر، و نگه‌داری از محیط‌زیست آشنا می‌شوند و راه‌های گفت‌وگو درباره‌ی آن‌ها را می‌آموزند.
در کتـاب کارورزی کـودکان بـا تـمـریـن‌هـای دستـوری، مهارت‌های زبـانی خـود را افزایـش می‌دهنـد و شـگردهای پرسـش و گفـت‌و‌گو را می‌آموزند.
در کارگاه داستان با چگونگی ساخت داستان آشنا می‌شوند. در بخش نوشتن خلاق، چگونگی نوشتن هنرورانه را می‌آموزند. در کارگاه نمایش خلاق در نقش شخصیت‌هایی که دوست دارند، قدرت زبان و بیان خود را تجربه می‌کنند و در کارگاه قصـه‌گویی، چگونـگی روایـت کردن یک قصه را می‌آموزند.
اما هنوز باز هم چیزهایی برای تجربه کردن، آموختن و لذت بردن کودک مانده است. در هر درس، زبـان‌آموزان یـک خنـدانک جایـزه می‌گیـرند و با آن کاربردهای زبان را در آسایش جان می‌آموزنـد و با خنده‌های شیرین خود را سبک می‌سازند.