تاریخ ادبیات کودکان - جلد ۳

ادبیات کودکان ایران در روزگار مشروطه ( قاجاریه )

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .

ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .جلد سوم و چهارم ، ویژه تاریخ ادبیات کودکان ایران در دوران مشروطه است.

فهرست کتاب سوم:

بخش یک : ادبیات سنتی کودکان

فصل یک – ایران در روزگار مشروطیت
فصل دو – فرهنگ در ایران
فصل سه – جایگاه کودک
فصل چهار – آموزش و پرورش مکتب‌خانه‌ای
فصل پنج – ادبیات مکتب‌خانه‌ای
فصل شش – قصه‌های بلند عامیانه
بخش دو: پیدایش ادبیات نوین کودکان

فصل هفت – زمینه‌های پیدایش ادبیات نو کودکان
فصل هشت – پدیداری اندیشه‌های نو آموزش و پرورش
فصل نه – بنیادگذاری مدارس نو
فصل ده – پشتیبانی روزنامه‌های آزادیخواه از سامانه آموزشی نو
فصل یازده – دگرگونی در ادبیات داستانی کودکان
فصل دوازده – اندرزنامه‌ها
فصل سیزده – کتاب‌های کودکان در عصر تجدد خواهی
فصل چهارده – مواد آموزشی و نخستین کتاب‌های درسی فارسی
فصل پانزده – ادبیات غیرداستانی کودکان و نوجوانان
کتاب‌های علمی و دانش همگانی
کتاب‌های تاریخی
کتاب‌های دینی
فصل شانزده – نقش دختران در کتاب‌های کودکان
فصل هفده – نخستین نشریات نوجوانان


برچسب ها: ادبیات کودکان ایران در دوره مشروطه، آموزش و پرورش ایران در دوره نوگرایی، ادبیات مکتب خانه ای در ایران ، کتاب های درسی در دوره قاجاریه ، کتاب های بچه خوانی برای کودکان ، کتاب های چاپ سنگی برای کودکان ، ادبیات داستانی کودکان در دوره قاجاریه و مشروطه ، تصویرگری کتاب های کودکان در دوره مشروطه .

tarikh11