تاریخ ادبیات کودکان - جلد ۸

ادبیات کودکان ایران از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .

فهرست جلد  هشتم

بخش یک

فصل یک: وضعیت عمومی
فصل دو: فرهنگ
فصل سه: زندگی وجایگاه کودک
فصل چهار: آموزش وپرورش
بخش دو

فصل پنج: فلسفه ادبیات کودکان
فصل شش: نهادها کانون/شورا
فصل هفت: کتابخانه‌ها و کتابداری
بخش سه

فصل هشت: ناشران کتاب کودک و اقتصاد کتاب کودک
فصل نه: پژوهش وآموزش آکادمیک
فصل ده: پدیدآورندگان ادبیات کودکان


برچسب ها: ادبیات کودکان ایران در دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، شکل گیری نهادهای کودکان در دوره زمانی ۱۳۰۰ تا ۱۳۴۰ ، فلسفه ادبیات کودکان در ایران ، نهادهای ادبیات کودکان در ایران، ادبیات داستانی کودکان از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، ادبیات ترجمه از سال ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷ ، ادبیات کودکان در کتاب های درسی، شعر کودک در سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷، تصویرگری کتاب های کودکان از ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۷

tarikh11