تاریخ ادبیات کودکان - جلد ۴

ادبیات کودکان ایران در دوره مشروطه ( قاجاریه )

مجموعه ده جلدی کتاب های تاریخ ادبیات کودکان ایران، پژوهشی فراگیراست که با یاری گرفتن از اسناد معتبر تاریخی،  تاریخ فرهنگ کودکی را از دوران باستان تا ١٣۵٧ مورد بررسی قرار داده است .

فهرست کتاب چهارم

بخش سه : شکل گیری ادبیات داستانی کودکان

فصل هژده – ترجمه در ادبیات کودکان ایران
فصل نوزده – پیدایش رمان نوجوانان
فصل بیست – شکل گیری نقد ادبیات کودکان
بخش چهار : ریشه‌های شعر کودک

فصل بیست و یک – شعر کودک
بخش پنج : ادبیات نمایشی کودکان

فصل بیست و دو – ادبیات نمایشی کودکان
بخش شش : ادبیات کودکان قوم‌های ایرانی

فصل بیست و سه – ادبیات کودکان قوم‌های ایرانی
آموزش و پرورش کودکان یهودی در ایران
ادبیات کودکان آذری
ادبیات کودکان کرد
ادبیات کودکان ارمنی
ادبیات کودکان آشوری
بخش هفت : تصویرگری کتاب کودک در دوران مشروطه

فصل بیست و چهار – تصویر در کتاب کودک


برچسب ها:  ادبیات کودکان ایران در دوره مشروطه، آموزش و پرورش ایران در دوره نوگرایی، ادبیات مکتب خانه ای در ایران ، کتاب های درسی در دوره قاجاریه ، کتاب های بچه خوانی برای کودکان ، کتاب های چاپ سنگی برای کودکان ، ادبیات داستانی کودکان در دوره قاجاریه و مشروطه ، تصویرگری کتاب های کودکان در دوره مشروطه .

tarikh11