دیدگاه الکساندر لوریا

در باره ی زبان کودک

زبان تنها افزار ارتباط نیست، بلکه مخزن ویژه ی نیروی عقلی و ذهنی و انبار تجربه ی بشری است. به قول کنستانتین اوشینسکی: زبان تنها آواهای قراردادی نیست که کودک به هنگام آموختن زبان مادری یاد می گیرد، بلکه او نیرو و زندگی معنوی را از ذات زبان مادری می مکد.زبان، طبیعت را برای کودکان آشکار می کند، جامعه و تاریخ و انگیزش های آن را به کودک می شناساند. کودک را به دنیای باورهای مردمی و ادبیات مردمی وارد می کند، کاری که هیچ اندیشه مند زیبایی شناس نمی تواند انجام دهد و سرانجام زبان چنان ادراک های منطقی و اندیشه های فلسفی به کودک می دهد که هیچ فیلسوفی نمی تواند حتا فکر آن را بکند.